Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun May 7 17:49:33 2006
Subject:  Thiền Duyệt / bạn Huong
Post No:  3010     Reply to:   3004

##hu+o*?ng la.c thu' su+o*'ng ho*n tham thie^`n.##

Bạn đă nhập được thiền định chưa mà bạn nói là hưởng lạc thú sướng hơn tham thiền?
Tôi biết có nhiều vị nhập định, nói rằng cảm giác rất khoái lạc, v́ thế trong kinh có nói là ham muốn sự an vui, an trụ trong thiền định, cũng là một chướng ngại cho sự tu hành.
Tôi chưa nhập định, nên người ta nói sao tôi nghe thế. Mà tôi cũng đoán rằng bạn chưa nhập định, cũng như tôi mà thôi.

3011<--Next   Previous-->3009   View top 40 messages