Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minhdao         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 5 02:24:02 2006
Subject:  Bạn TK
Post No:  3332     Reply to:   3328

##"Tâm không duyên ảnh, nhưng không ǵ chẳng đủ. V́ thế, cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật thật sự ở trong tâm. "


Bạn TK oi!!!

Tôi nói Bạn hiểu có một nữa, một chiều à! Bạn phải mở Tâm rộng mà nh́n xa chút chứ.
Bạn hiểu không thấu rơ rồi lại nói là không có thật.
Bạn không Tin th́ tôi đành chịu thôi.
Nếu Bạn là người Niệm Phật mà không Tin có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới th́ Bạn c̣n hoài nghi vậy th́ làm sao Văng Sanh đây.Bạn không hiểu là tuy "Tâm không duyên Cảnh" "Nhưng không ǵ chẳng đủ " sao?

"cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật" là có thật nhưng thật sự chẳng ngoài Tâm là câu này " thật sự ở trong tâm. "

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là do Công Đức Tu Hành Trang Nghiêm của
" A Di Đà Phật " tạo dựng lên.

Dưới đây là đoạn trong Yếu Giải " Kinh A Di Đà "

http://www.niemphat.net/Luan/adidakinhyeugiai/ngutrunghuyennghia.htm#phan2


A Di Đà Kinh Yếu Giải

Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc Đại Sư Soạn
Việt dịch: Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận
5. Thế nào là tin ở sự thật?

Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng: Cái tâm tính của ḿnh tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm (một loáng), mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được; thế th́ những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tính ḿnh cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thời thế giới Cực Lạc ở cách đây mười vạn ức Phật độ là một thế giới có thực, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài ngụ ngôn của Trang Tử.
Tin như thế gọi là tin ở sự thực (v́ ḿnh tin cảnh giới Tịnh Độ là một sự thực có).A Di Đà Phật

3333<--Next   Previous-->3331   View top 40 messages