Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 16 23:52:45 2006
Subject:  kiếp
Post No:  2802    

ai đã chứng ngộ hãy cho tôi biết kiếp đầu tiên của tôi, của các bạn, của chúng sanh là gì. ý tôi là các bạn trải qua vô số kiếp luân hồi trong lục đạo, là người, là súc sanh, ngoạ quỷ, xuống địa ngục hay lên trời...vậy kiếp mà ko có kiếp quá khứ là gì, kiếp mà tất cả chúng sanh đêu ko có kiếp....

2803<--Next   Previous-->2801   View top 40 messages