Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 00:54:06 2005
Subject:  Sẻ hết confused!
Post No:  2140     Reply to:   2136

##Vie^'t cho to^i ba.n ba?o "Thu+o*`ng" co' tha^.t, vie^'t cho PHS ba.n ba?o "Vo^ Thu+o*`ng " mo*'i la` tha^.t. Vie^'t cho to^i ba.n ba?o "Nga~" la` ai tu na^'y chu+'ng, cho PHS ba.n ba?o "Vo^ Nga~", kho^ng ai tu hoa(.c kho^ng ai chu+'ng.
To^i tha^.t su+. confused.##

Tại bạn không để ý 2 cái hoàn toàn khac nhau:( PG nói chung và chơn tâm nói riêng)

1- Cốt lỏi cuả" Phật Giaó "gồm:

*Vô thường: mọi chúng hưủ tình (sentient being) hoặc vô tình, có hình tướng đều vô thường.
*Vô ngã( no-sefl): đối với "chúng vô tình" gọi là "vô tri"--đối với "chúng hưũ tình" gọi là "vọng tâm hay vọng ngã".
*Niết bàn: chơn tâm =pháp thân= tánh không.( còn gọi là chơn ngã )

2-Cốt lõi cuả" niết bàn" vừa kể trên gồm :
*thường,
*lạc
*ngã,
*tịnh.

Mong bạn hết thắc mắc.
Ẩn danh.

2141<--Next   Previous-->2139   View top 40 messages