Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Chúng PT         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 24 20:52:33 2005
Subject:  KG /Chưởng môn Toàn chân giáo
Post No:  2057     Reply to:   2056

Kính gời Chưởng môn Toàn chân giáo PhúcSơn
Nay 2 vi Bất trí Đại Sư và Bất tài chân nhân v́ bất b́nh trước câu nói của tên Tă sứ Hộ Pháp/ Ma giáo là PTDT (Reader): "Tu thiền thành Phật và cầu văng sinh đều là ảo tưỡng cả" lộ ư đồ muốn tóm thâu vơ lâm trong lục đạo xuống địa ngục môn như chúng ,nên đă xuống núi giúp Chưởng môn vạch mặt bọn chúng xong rồi. V́ là người tu không ham phú quư nên đă về núi ẩn tu rồi. Nay quần hùng cần có minh chủ vơ lâm lănh đạo để tiếp tục tiêu diệt bọn ma giáo c̣n ẩn núp .
Chúng tôi quần hùng của 5 đại môn chánh phái dồng suy tôn:

Chưởng môn Toàn Chân giáo
Phúc Sơn cư si hiệu là Lảo ngoan đồng Châu bá Thông
lên ngôi MINH CHÙ VƠ LÂM
thống lănh quần hùng truy diệt Ma giáo.
với khẩu hiệu là" Trừ Ma Vệ Đạo"

Chúng PT.

2058<--Next   Previous-->2056   View top 40 messages