Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Hưởng ngay trong hiện tại này         Reply   Post Message
Date: Wed Apr 19 03:03:34 2006
Subject:  Khuyên bạn PS
Post No:  2965     Reply to:   2960

Khuyên bạn PS nên sống thực với mình đừng lý tưởng hoá, hãy tận hưởng hiện tại, khi chết rồi thì mất hết có mang đưọc gì theo. Enjoy hiện tại kẻo hối tiếc. Hưỏng vinh hoa phú quý nếu có thể, đừng mơ mộng, giử gìn kỷ lưỡng thì chỉ sống dai hơn vài năm so với người vui sống, vài năm sống dai hơn phỏng đuợc gì đâu?
Tôi nghĩ mà xót thương cho bạn và những ai tự ép mình theo lý tưởng không kiểm chứng được, hãy vui sống với hiện tại này kiểm chứng đuợc.

2966<--Next   Previous-->2964   View top 40 messages