Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 21 09:16:55 2006
Subject:  Không thèm nghe giảng / bạn XTH
Post No:  2831     Reply to:   2829

##DDa.o hu*~u co' the^? ddem o^ng tha^`y thuo^'c, va` ngu*o*`i cha tru*o*?ng gia? pha`m tu.c ma` sa'nh ngang vo*'i Pha^.t Di-DDa` ddu*o*.c sao ?##

Tại sao lại không so sánh như thế nhỉ?
Ngay khi Phật còn ngồi lù lù ở đấy, sắp giảng kinh Pháp Hoa, cả nghìn Tỳ Khưu, cho rằng mình đã chứng đắc, không cần không thèm nghe giảng thêm nữa, đã cút đít mà đi, nào Phật có ngăn cản níu kéo họ đâu? Mà vị tất đã níu kéo nổi.
Chẳng nói gì xa xăm. Ngay như bạn XTH đây. Bạn không tin cõi Cực Lạc, mà bi giờ Phật Di Ðà tới rước, nói rằng cõi kia thanh tịnh an lạc, bạn sẽ gân cổ lên mà cãi chầy cãi cối, rồi bạn từ chối, thì cái chuyện Phật không dám rước hay là Phật rước không nổi có khác gì nhau?

##Nga`i dda^u co' kha? na(ng dde^? ddo*'i bao nhie^u nghie^.p cho^`ng cha^'t tu*` bao nhie^u kie^'p cho dda.o hu*~u va` ra^'t nhie^`u chu'ng sinh kha'c dde^? ho. dde^`u ddu*o*.c vi~nh vie^~n thoa't kho?i lua^n ho^i` ?##

Ngài không bao giờ có khả năng chịu nghiệp thay cho ai cả. Cái người niệm cái danh hiệu muôn đức của Ngài, được nhờ cái nghiệp niệm Phật thanh tịnh ấy, mà được vãng sinh. Ngài phát 48 lời nguyện, người tin và hành trì theo thì được lợi ích. Người không tin và không hành trì theo thì được lợi ích do sự tu trì nào khác của người đó, chứ không được cái lợi ích của 48 lời nguyện kia.

##Va` Nga`i cu~ng dda^u co' kha? na(ng dde^? ta.o ra ca? 1 the^' gio*'i TPCL ?##

Ngài đã phát nguyện, nguyện đã thành, cõi Cực Lạc đã có rồi. Câu này của bạn thành vô nghĩa.

2832<--Next   Previous-->2830   View top 40 messages