Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 20:47:41 2006
Subject:  Chư Kinh / bạn Thiền Sinh
Post No:  3079     Reply to:   3077

##của Phật dạy trong các kinh LăngNghiêm, Hoa Nghiêm, Viên giác... ##

Bạn nhắc tới các kinh trên, nên tôi muốn lưu ư bạn đến danh hiệu đức Di Đà, cơi Cực Lạc và pháp môn Tịnh Độ.
Trong các kinh Lăng Nghiêm, phẩm "Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật", kinh Hoa Nghiêm, phẩm "Phổ Hiền Hạnh Nguyện", kinh Pháp Hoa, phẩm "Hóa Thành Dụ", kinh Vô Lượng Thọ và kinh Thập Lục Quán, đều nói đến danh hiệu đức Di Đà, cơi Cực Lạc và pháp môn Tịnh Độ.

Do đó, vấn đề ở đây không c̣n là ##Vấn đề đặt giả thuyết về xuất xứ của kinh A Di Đà chẳng phải là vấn đề quan trọng hoặc phủ bác Phật chi cả!.## nữa. Mà là vấn đề cho rằng đức Thích Tôn không hề nhắc tới danh hiệu đức Di Đà, là vấn đề kinh Phật nói mà cho rằng Phật không nói, là vấn đề nhiều kinh khác đều nói chứ không phải chỉ một kinh Di Đà, mà nói rằng đời sau thêm thắt.
Chao ôi, đau ḷng lắm thay, nếu ##Vấn đề đặt giả thuyết về xuất xứ của kinh A Di Đà chẳng phải là vấn đề quan trọng## th́ tại sao lại cần phải nói ra, tại sao lại cần phải biện minh là không phải do Phật nói, không xuất xứ từ kim khẩu?
Tự cổ chí kim, bách khẩu đồng từ, đều cho rằng đức Thích Tôn giới thiệu Phật Di Đà, mà pháp môn ấy quả thật là hữu ích, mà nếu ##Vấn đề đặt giả thuyết về xuất xứ của kinh A Di Đà chẳng phải là vấn đề quan trọng##, th́ tại sao không để cho cái chuyện xuất xứ ấy ch́m xuồng luôn đi? Khơi dậy làm ǵ?
Cả bao ngh́n năm không ai khơi lên, ḿnh khơi lên với ẩn ư ǵ?
Nếu cả bao ngh́n năm, mọi người toa rập ém nhẹm một chuyện sai lầm có hại, mà ḿnh khơi lên để tỏa ánh sáng th́ là đúng.
Nhưng cả bao ngh́n năm, ##Vấn đề đặt giả thuyết về xuất xứ của kinh A Di Đà chẳng phải là vấn đề quan trọng##, mà kinh A Di Đà lại có lợi, th́ ḿnh khơi lên một vấn đề không quan trọng, để làm ǵ?

3080<--Next   Previous-->3078   View top 40 messages