Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 11 23:01:17 2006
Subject:  Duy tâm tịnh độ./ban PS.
Post No:  3106     Reply to:   3104

Gởi bạn ta,

##Chư Tổ vẫn nói bệnh này là bệnh nhà Thiền, tự cho ḿnh tự lực là đầy đủ, không cần chư Phật tha lực tiếp dẫn. ##
___________________________________________
Dẩn chứng:
Hoài Nam hỏi thầy :'Xin Thầy cho biết ,Phật là ai?"
Mả Tổ trả lời : Ta sẻ v́ Ông nói, không biết ông có dám tin không?
"Dạ, con vẫn tin lời Thầy nói".
"Vậy th́, Phật chính là Ông đó '.

Cho nên chưa thấy bản tâm ḿnh, làm sao hiểu và thực hành lời Phật dạy, tỉ như chua có căn bản Toán sơ cấp thỉ làm sao nghe giàng Toán trung cấp cho được .
Niệm Phật chia làm 2 hạng: mới tập thấy có Phật và cảnh h́nh tướng ngoài tâm; tập thuần thục sẻ thấy TPCL và Phật Adi đà tức tâm.
-------------------------

##http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
24. Luận về Tŕ Danh Niệm Phật cửu phẩm văng sanh
Nếu muốn mau thoát khỏi nỗi khổ luân hồi th́ không ǵ bằng tŕ danh niệm Phật, cầu sanh thế giới Cực Lạc. Nếu muốn quyết định được sanh về thế giới Cực Lạc th́ lại không ǵ bằng lấy Tín để dẫn đường, lấy Nguyện để thúc đẩy. Tin xác quyết, nguyện khẩn thiết, dù tán tâm niệm Phật cũng chắc chắn được văng sanh. Ḷng tin chẳng chân thật, nguyện chẳng dũng mănh, dù nhất tâm bất loạn cũng chẳng được văng sanh. ###
------------------------------------------------------
*Bản Tâm trùm khắp muôn pháp, bao gồm luôn tín ,nguyện hạnh; do đó niệm Phật bằng bản tâm mới bảo đảm đầy đủ các yêu cầu nêu trên.
__________________________
###http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
15. Dạy Tạ Tại Chi
Một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta quá khứ không khởi đầu, vị lai không kết thúc, hiện tại không ngằn mé, t́m chẳng thể được, nhưng chẳng thể nói là Không; ứng dụng thiên biến vạn hóa, nhưng chẳng thể nói là Có. Tam thế chư Phật, hết thảy chúng sanh đều không hai thể. Hư không mười phương, sát trần sai biệt đều là tướng phần được hiện trong tâm ta mà thôi. V́ thế, bốn loại Tịnh Độ đều chẳng ở ngoài tâm, nên gọi là "duy tâm". Nếu bảo Cực Lạc chẳng phải là tâm th́ hóa ra Tây phương ở ngoài tâm ư? Nhưng tâm ta đâu phải chỉ hạn cuộc trong Đông phương!###
_____________________________________

*Lời dạy của Tạ Tại Chi đả quá rơ ràng như tôi đả nói ,tại bạn hiểu không rỏ mà thôi. Đọc kỷ đoạn của bạn Post bên trên thấy rỏ đúng câu "vạn pháp duy tâm" Phật dạy xưa nay vẫn là chân lư bât biến.
______________________________________

###Nếu lại có kẻ bảo: "Ngay nơi đây chính là Tịnh Độ, cần ǵ đến Tây Phương?" th́ liền vặn ngay: "Ngay lúc này đă ấm no, cần chi phải ăn cơm, mặc áo? Ngay nơi đây chính là phú quư, cớ ǵ phải kinh doanh, đỗ đạt? Ngay đây đă là học vấn, cớ ǵ phải đọc sách? Ngay nơi đây chính là đế kinh, cần ǵ phải lên mạn Bắc? Pháp thế gian đă chẳng bỏ được một mảy nào, sao lại muốn bỏ một ḿnh pháp xuất thế?" ###
________________________________________________
*Bản tâm nếu trong sáng, quả nơi đó là TPCL- phải tu tập v́ bản tâm bao đời bị che lấp bởi nghiệp lực ; tâm trong sáng không tự nhiên có đưọc, phài qua tu tập theo chánh pháp mà có
_______________________________________________
###27. Phạm Thất Ngẫu Đàm
..............
* Hiện thời, kẻ tri thức thường dạy người lợi căn tham thiền, dạy kẻ độn căn niệm Phật, nghĩ rằng: tham thiền chỉ thích hợp với thượng cơ, niệm Phật chỉ xứng với hàng trung, hạ. Nếu nghĩ Thiền chẳng độ được kẻ trung căn, hạ căn th́ là báng Thiền; cho là niệm Phật chẳng thích hợp với thượng cơ th́ chính là báng Giáo. Họ báng bổ cả Thiền lẫn Giáo, dấy động thành trào lưu khiến cho Thiền trở nên hư danh, nhưng cũng chẳng thực sự niệm Phật. Đáng buồn thay! ###
_______________________________________________

*Kẻ nào Thiền, niệm Phật....bằng bản tâm đều là lợi căn v́ đó là lời Phật dạy trong tất cả Kinh không thể sai lạc đuợc.
Chỉ có những kẻ không hiểu Bản tâm mới báng bổ kẻ khác v́ họ không thể nào hiểu chân lư trong kinh Kim cang lả hành giả phải có Tâm không phân biệt (wisdom of non-discrimination) mới tu Phật đưọc.

_______________________________________
...............
###* Có kẻ thiền giả hỏi tôi: "Sư tu tập công phu ǵ?" Đáp: "Niệm Phật". Kẻ ấy hỏi: "Niệm Phật để làm ǵ?" Đáp: "Để cầu sanh Tây Phương!" Thiền giả cười khẩy: "Sao chẳng chuyên chú nơi tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, mà lại dùng cái vọng niệm ấy để vọng cầu làm ǵ?" Tôi đáp: "Ông bảo Phật A Di Đà ở ngoài tánh, cơi Cực Lạc ở ngoài tâm ư? [Nếu vậy] th́ tâm tánh quá hạn hẹp rồi. Như vậy lời ông vừa bảo vô cầu vô niệm đó chẳng phải là chấp vào Không một cách xấu ác hay sao?"
_______________________________

*Kẻ trên là Thiền thiệt chớ không phải "Thiền giả".
Kẻ đáp v́ chưa hiểu thế nào là bản tâm mà Phạt day, nên trả lời không ăn vào đâu?- không hiểu th́ đúng hơn? ( Tôi đáp: "Ông bảo Phật A Di Đà ở ngoài tánh, cơi Cực Lạc ở ngoài tâm ư? [Nếu vậy] th́ tâm tánh quá hạn hẹp rồi. Như vậy lời ông vừa bảo vô cầu vô niệm đó chẳng phải là chấp vào Không một cách xấu ác hay
sao?" ) với câu nói của thiền giả trên; bạn thử đọc kỷ lại xem!

___________________________________________
###* Người ta bảo tham Thiền ắt ngộ đạo, chẳng cần cầu sanh Tây Phương. Niệm Phật là sanh về Tây, chưa chắc ngộ đạo được. Họ biết đâu rằng người đă ngộ rồi c̣n chẳng thể chẳng sanh Tây Phương (*), huống là kẻ chưa ngộ ư? Hơn nữa, Thiền giả muốn sanh về Tây Phương, bất tất phải đổi sang niệm Phật. Chỉ cần đầy đủ tín - nguyện th́ tham Thiền chính là hạnh Tịnh Độ.
Hơn nữa, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, Năng lẫn Sở đều mất chính là đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, há chẳng phải là ngộ đạo hay sao? V́ thế, tham Thiền hay niệm Phật đều có thể ngộ đạo, đều có thể sanh về Tây Phương. Nhưng có nghi th́ tham, không nghi th́ niệm, tự châm chước ngay trong lúc mỗi người tu tập mà thôi! ###
___________________________________________

*Điều trên hoàn toàn đúng như ư tôi nói với bạn lâu nay, tuy nhiên muốn " niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, Năng lẫn Sở đều mất chính là đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn", phải "niệm bằng bản tâm".
Cám ơn bạn đă dẩn chủng thêm cho mọi người hiểu rỏ.

__________________________________________
###26. Lời phổ thuyết ở Thiên Mă Viện, Hấp Phố
...................
###Kinh Kim Cang nói như huyễn, như mộng là để phá những thứ phàm, ngoại và hai thứ chấp: Ngă Chấp, Pháp Chấp. Bởi mộng cảnh tuy là Không, nhưng mộng tâm chính là giác tâm. Huyễn sự tuy là Không, nhưng huyễn vốn chẳng hoàn toàn là giả. Bọt nước tuy chẳng thật, nhưng phải đâu không là nước. Bóng dáng tuy không thực, nhưng nào phải không có chất.
V́ thế, biết được rằng: tuy lục phàm sanh tử qua lại như huyễn, như mộng, nhưng Phật tánh vẫn chẳng đoạn diệt, chỉ thường chẳng biết hay đó thôi! Bồ Tát hiểu rơ một niệm tâm tánh hiện tiền, xưa nay thường hằng, chẳng sanh, chẳng diệt, trên th́ bằng với chư Phật, dưới th́ bằng với chúng sanh. Dù chẳng muốn thượng cầu hạ hóa cũng chẳng thể được. ###
......................
_______________________________________

*Điều trên trong Kinh KC là chân lư (trong 3 đời chư Phật) chỉ rỏ cái bản tâm của chúng sanh.
____________________________________________

###(*) người đă ngộ rồi c̣n chẳng thể chẳng sanh Tây Phương: chư vị Bồ Tát ở 41 ngôi vị, quả là bậc ngộ đạo, thế mà nơi hội Hoa Nghiêm, c̣n phải cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ, nữa là hàng phàm phu.###.
_____________________

*Bồ tát là người ngộ đạo từng phần chớ không giống như Phật, và cũng là người phát tâm rộng lớn để cứu độ chúng sanh để đầy đủ công đức, đưọc thành Phật. Tuỳ căn duyên có vị nguyện về TPCL, Đia ngục, trần gian.... để tiếp tục công đức cho tới viên măn.

Chúc bạn tu tập như ư.

3107<--Next   Previous-->3105   View top 40 messages