Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 29 12:03:58 2005
Subject:  Bạn PhatDuc
Post No:  2392     Reply to:   2369

##Gui ba`ng quang - Post 2368##

Xin nhắn bạn PhatDuc một chi tiết nhỏ, có thể không quan trọng hay có nghĩa lý gì đối với bạn.
"Bàng quan": bàng = bên cạnh, bên lề, quan = xem xét ---> bàng quan: đứng bên lề bên ngoài mà xem xét
"Bàng quang" = (xin lỗi các bạn trước) cái bọng đái, vessie urinaire, urinary vesicle.
Chữ Hán Việt của mình, nếu không biết mặt chữ Hán, nó hay lắm chuyện lắm cơ.

2393<--Next   Previous-->2391   View top 40 messages