Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  bàng quan         Reply   Post Message
Date: Fri Nov 25 16:18:43 2005
Subject:  chẳng hiểu PP ǵ cả!
Post No:  2361     Reply to:   2360

Bạn nói: ##Phật nói ai niệm danh hiệu ta th́ ta rước. Anh chàng kia niệm danh hiệu Phật, nên Phật rước. Nhân quả rơ ràng.
Khi nào anh thành Phật, anh sẽ trở lại để độ sinh. Lúc đó cũng là lúc anh trả mấy cái nghiệp mà anh "xin khất lại" từ hồi anh văng sinh TPCL. Nhân quả rơ ràng. Đức Thích Tôn há chẳng thị hiện trả nghiệp đấy hay sao? ##

Ư kiến: "Khất ngiệp để thành Phật"? Ha Ha ha ha, mắc cười quá, muốn bể bụng! Từ khi Phật thành đạo đến nay, lần thứ nhất PT chúng tôi nghe bạn nói vấn đề này, ai mà hiểu chút PP ôm bụng mà cười lăn lóc, và họ cứ nghĩ là bạn cố t́nh diễu chơi cho vui , chớ thật ra là bạn nói thật tâm ḿnh. Tâm rửa sạch hết mơí được thành Phật, chớ có Phật nạ đứng bên ngoài để cứu xét mà ban đặc ân hoặc trừng phạt ai đâu? Cỏi TPCL chẳng có hiện hưũ bên ngoài nữa, mà chỉ hiện trong tâm thức PT nạ tu đạt nhất tâm ḱà, chớ miệng niệm Phật mà tâm c̣n chất chứa oán thù, ngă chấp, th́ khi lía đời chỉ thấy ma quỷ đến đón mà thôi.

Bạn viết: ##Nói tóm lại.
Hai bên khác nhau ở chỗ là:
1) Một bên th́ phải gột rửa nghiệp nhân cho thật sạch sành sanh, rồi mới thành Chính Diệu Giác.
2) Một bên th́ thành Diệu Giác rồi mới trả nghiệp.
Chư Tổ, sau khi ngộ đạo, đă thấy rơ cái căn cơ chúng sinh thời này, nếu để cho tu từ từ, kiếp này sang kiếp khác, rốt ráo th́ cũng xong đấy, nhưng quá lâu xa và nhiều trở ngại. Nên mới khuyên chúng sinh, nên nương theo bản nguyện của Phật Di Đà, mà cầu sinh TPCL, để cho sự tu hành có phần chắc chắn hơn.##

Ư kiến: Bạn càng nói ,càng biết bạn chẳng hiêủ một chút xíu ǵ về PP cả (dù cố dùng danh từ cuả phật học), biết bao nhiêu bậc thiện tri thức như: XTH, PTDT, XTL, Budists A, B...muốn cứu giúp bạn, nhưng ǵ ngă chấp bạn quá lớn, lại vô minh che lấp quá dày,nên càng giải thích bạn càng mờ mịt, nhất là kh́ nói tới chỗ trọng yếu cuả PP như "Tâm tức Phật, Phật tức Tâm"...v.v làm bạn càng thêm mờ mịt, và phát cáu giận nhửng ai nêu lên vấn đề ngoài tầm hiểu biết cuà bạn (mờ mịt càng lún sâu không tài nạ giải được), nhưng nếu chưa hiểu những yếu điểm đó cũng giống như ngưởi tu cầu phưóc cho kiếp sau mà thôi; và tệ hơn người tu cầu phước nhiều bậc, là "nhận thức sai lạc về PP" cuả bạn sẽ ăn sâu vào tàng thức, đời đời bị nghiệp lực vô minh này mà ở sâu dưới điạ ngụckhông ai cưú nồỉ dù có Phật A di đà ở đó.
Điạ ngục hay Niết bàn do tự tâm nghiệp ḿnh sanh ra ,chớ không có một bậc Phật, Tiên , Thánh,nào đứng bên ngoài mà cứu xét cả ban đặc ân cả.

Bạn có 2 yếu điểm mà không sưả đổi th́ muôn đơi không thấy chánh pháp:
1- Ngă chấp(tự ái, tự yêu ḿnh) quá lớn trở ngại cho việc t́m hiểu PP.
2-Do ngă chấp, mặc dù có siêng năng học Phật, th́ hiện nay bạn vẫn c̣n nằm ở ṿng ngoài cuả PP , chớ chưa nắm được chút xíu căn bản nạ cuả PP cả (thà không nói PP ở chỗ công cộng th́ tốt hơn; nếu nói PP mà nói sai lạc PP, là phỉ báng Phật đó, coi chừng ngủ nghịch phải vướng).
Thuốc đắng giả tật, lời thật mất ḷng. Mong đưọc nghe lời "chửi bới vô minh thường lệ cuả bạn " khi ai nói trái ư bạn về sự hiểu biết sai lầm PP cuả bạn; để cho kẻ viết bài này đưọc giải các nghiệp lực trong tiền kiếp.

2362<--Next   Previous-->2360   View top 40 messages