Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Jun 13 09:44:25 2006
Subject:  Trong Tâm Ngoài Tâm / bạn Thiền Sinh
Post No:  3117     Reply to:   3116

Bạn nói là ##TPCL ở trong tâm tánh của ta##.
Nếu tôi hiểu đúng, thì cái TPCL này của bạn nó nằm ở trong tâm tánh của bạn ##chớ không phải có hình tướng huy hoàng tráng lệ chiếm 1 khoảng không gian và thời gian trong sum la vạn tượng này##
Thế thì những hình tướng huy hoàng tráng lệ, những sum la vạn tượng kia là ở ngoài tâm bạn à?

Tôi xin nhắc lại cái cuộc đối thoại giữa tổ Ngẫu Ích và một thiền giả, ý lộn, phải gọi là thiền sinh hay thiền sư chứ nhỉ.

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
27. Phạm Thất Ngẫu Ðàm
..............
Thiền giả cười khẩy: "Sao chẳng chuyên chú nơi tự tánh Di Ðà, duy tâm Tịnh Ðộ, mà lại dùng cái vọng niệm ấy để vọng cầu làm gì?"
______________________

Thiền sư muốn rằng phải chuyên chú nơi Di Ðà và Tịnh Ðộ trong tâm, chứ đừng tìm Di Ðà và Tịnh Ðộ ở ngoài tâm, vì không có Di Ðà và Tịnh Ðộ nào ở ngoài tâm cả.
____________________
....................
Tôi [Ngẫu Ích] đáp: "Ông bảo Phật A Di Ðà ở ngoài tánh, cõi Cực Lạc ở ngoài tâm ư? [Nếu vậy] thì tâm tánh quá hạn hẹp rồi.
_____________________

Tổ mới hỏi rằng: ông cho Di Ðà và Tịnh Ðộ ở ngoài tâm à? Thế thì tâm ông quá nhỏ, có hạn lượng.
Có nghĩa là cái tâm kia có giới hạn, có một chỗ mà nó không bao trùm, thì Di Ðà và Tịnh Ðộ (mà Tổ nghĩ là có) nó ở chỗ đó đó.

3118<--Next   Previous-->3116   View top 40 messages