Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Fri Dec 23 15:30:15 2005
Subject:  Gui ban Phu'c So*n / Ngo^. DDa.o
Post No:  2485    

## Giáo đoàn của các đệ tử của đức Như Lai có bẩy chúng: tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, sa-di, sa-di-ni, thức-xoa-ma-na, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Nay thầy Nhất Hạnh tự chuyên mà lập ra ḍng phái riêng, các tăng ni có gia đ́nh. Trong giáo đoàn của đức Như Lai không có chuyện đó.##
Xin ba.n cho bie^'t thức-xoa-ma-na nghi~a la` gi`, to^i kho^ng ra`nh chu+~ trong kinh die^?n cho la('m. Co`n chuye^.n ta(ng ni co' gia ddi`nh thi` tho*`i Pha^.t Thi'ch Ca kho^ng co'. Nhu+ng to^i tha^'y sau 1868 thi` Nha^.t Ba?n co', nhu+ng hi`nh nhu+ nguoi ta kho^ng ke^u la` monk (kho^ng la^.p gia ddi`nh) ma` ke^u la` priest (co' la^.p gia ddi`nh) dde^? pha^n bie^.t.
PhatDuc

2486<--Next   Previous-->2484   View top 40 messages