Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Apr 6 12:33:09 2006
Subject:  Nhật Tân, Nhật Tân, Nhật Nhật Tân / bạn PTDT
Post No:  2926     Reply to:   2924

##Ca'i na`y hoa`n toa`n kha'c xa vo*'i Pha^.t ta'nh ba.n no'i nga`y xu+a.##

Bạn PTDT à,
Xưa khác, nay khác. Mình phải luôn luôn tiến bộ, mỗi ngày một mới, mỗi ngày một mới, ngày ngày phải đổi mới, thì mới mong thăng tiến trong việc tu hành được.
Nếu mình đã chắc chắn rằng mình tìm được lối tu hợp với mình, thì mình không cần phải thay đổi đường lối mới nữa. Tuy nhiên, mình vẫn phải nỗ lực chăm chỉ tu hành theo đường lối mình chọn lựa, chứ không thể giậm chân một chỗ, ăn không ngồi rồi, mà mong tiến bộ được.
Ðức Từ Thị Di Lặc Bồ tát, đã ở địa vị Thập Ðịa Ðẳng Giác, Nhất Sinh Bổ Xứ, mà mỗi ngày còn lạy sám hối 6 thời, để mong mau trừ sạch hết thẩy vô minh. Phàm phu chúng ta phải lấy đó làm gương, phải nỗ lực tu hành, lão thực niệm Phật, cầu vãng Tây Phương, tinh tấn thiền định, cầu khai Phật huệ, thì mới mong khá được.

2927<--Next   Previous-->2925   View top 40 messages