Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 25 09:10:38 2005
Subject:  Các bạn cứ yên tâm
Post No:  2064    

Các bạn cứ yên tâm. Chuyện đâu vẫn còn đấy. Nào có ai ăn thịt được ai đâu mà các bạn phải lo lắng đến thế. Toàn là chuyện trên màn ảnh cả thôi.

Bạn Reader, thì tôi vẫn nói, oán tôi từ lâu lắm rồi, chỉ vì tôi đề xướng Tịnh Ðộ Tông, mà bạn ấy cho là đồ ảo tưởng, trái ngược với những hệ thống tư tưởng Phật Giáo có uy tín. Tôi có đưa ra lời Phật ý Tổ để chứng minh. Thì bạn ấy lại nói rằng toàn là những lời của đời sau thêm thắt vào chứ Phật không bao giờ nói thế cả.

Thay vì bàn cãi trong tinh thần xây dựng, học hỏi, thì bạn Reader bàn cãi để lấy thắng lấy được. Thế thì tôi cần gì mà bàn tán nữa.

Dù tôi có sai dưới mắt bạn Reader hay các bạn khác, thì pháp môn Tịnh Ðộ cũng không bao giờ sai cả. Pháp môn hay là đạo, không bao giờ sai cả. Chỉ có người phân tích lý luận sai mà thôi. Thí dụ như tôi chỉ đường đi từ New Orleans tới Biloxi, mà bạn đi không tới nơi, thì đó là vì bạn hiểu nhầm, hay tôi chỉ không rõ, chứ có phải là không có đường đi từ New Orleans tới Biloxi, hay là con đường ấy được xây cất sai đâu.
Các pháp môn khác cũng thế. Thiền, Giáo, Mật, Luật, Tịnh, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Hiền Thủ,... mỗi môn có đặc thù của nó. Mỗi môn là một vị thuốc cho từng người khác nhau. Thuốc chữa được bệnh của tôi, chưa chắc đã giúp được gì cho bạn. Không có nghĩa thuốc đó môn đó là đồ không sài được.

Nay, thay vì bàn tán đàng hoàng, đưa ra những luận lý vững chắc, trình bầy những điểm sai của đối phương để đối chất, thì bạn Reader lại cho tuôn ra những lời nói khiếm nhã. Rất tiếc rằng tôi không thể đề cao bạn Reader bằng cách đi trả lời những ngôn ngữ như vậy được.

2065<--Next   Previous-->2063   View top 40 messages