Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 26 23:50:48 2005
Subject:  đề tài thảo luận đầu tiên!
Post No:  2089     Reply to:   2088

Vạn pháp do tâm sinh, xin vui vẻ lại, và xem như bạn vừa đọc giải trí một quyển kiếm hiệp ,và nay khoẻ rồi, trở lại bàn luận Phật pháp.
Nếu tâm c̣n dính vào trần (kiếm hiệp) th́ không bao giờ đạt được "nhất tâm bất loạn= chánh niệm", để thành Phật quả được. Trần cảnh xấu -đẹp chỉ là hư ảo mà thôi và là bài học thực tiển để xem tâm quí vị có bị chi phối theo trần cảnh không?
. Nếu không có "xấu "làm sao biết "tốt"? ??không động làm thế nào biết đuợc là tịnh???
Có đứng vững trước ngọn bát phong "không báo trước này " mới thật là tri - hành hợp nhất, c̣n không, th́ muôn đời cũng chỉ là lư thuyết mà thôi..
Nếu chưa được ,c̣n phài tu tập lâu lắm, v́ nhửng điều nói đă gặt hái đuợc này nọ......chỉ là lư thuyết mà thôi..
Đây là đề tài thảo luận đầu tiên, xin các vị PT cho ư kiến.
Ẩn danh

2090<--Next   Previous-->2088   View top 40 messages