Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Nov 18 12:17:27 2005
Subject:  Thành Phật
Post No:  2313     Reply to:   2310

##Ho^`i Pha^.t co`n ta.i the^' ne^'u do^'c lo`ng tu ho.c chi? co' the^? tha`nh A la ha'n.##

1) Chỉ có thể có 1 vị Phật duy nhất xuất hiện trên 1 cõi nước trong 1 thời gian mà thôi. Vì vậy, khi đức Thích Tôn còn tại tiền, thì lẽ đương nhiên là không có vị Phật nào khác xuất thế. Chứ không phải là các đệ tử tu với chính đức Thich Tôn chỉ có thể đắc tới A-La-Hán quả mà thôi.

2) Trong kinh Pháp Hoa, đức Thích Tôn có thụ ký, có tiên đoán, rằng các Thanh Văn A-La-Hán cũng sẽ thành Phật (phẩm 8 "Ngũ Bách Ðệ Tử Thọ Ký", phẩm 9 "Thọ học Vô Học Nhân Ký")

##Theo Ti.nh ddo^. thi` ba^y gio*` de^~ tha`nh Pha^.t ho*n##

Gọi là dễ, là dễ hơn tu các môn khác thôi. Chứ sao bằng tu trực tiếp với đức Thích Tôn được.

2314<--Next   Previous-->2312   View top 40 messages