Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người Bạn Sen         Reply   Post Message
Date: Mon Jun 12 14:58:41 2006
Subject:  Hỏi và Đáp
Post No:  3111    

THIỀN SƯ BĂNG HOÀI TẾ NĂNG THỊ CHÚNG

Thích Đồng Ngộ dịch
Hỏi: Thiền sư khi đại ngộ rồi, có thể thong dong trong Thường Tịch Quang, đâu cần cầu sanh Tây phương, sau đó mới gọi là có ích?

Đáp: Thiền sư quả thật có sức mạnh lớn, đến khi buông bỏ thân mạng th́ liền được chút phần thọ dụng trong Thường Tịch Quang. Nhưng tập khí vẫn c̣n dày, nên tiến tới rất khó khăn. Trí tuệ cỡ như Lô Xá Na Phật mà c̣n phải tu tâm trăm kiếp, nếu người trí chưa bằng như Phật ấy th́ chưa có ai chẳng bị nghịch cảnh đánh mất. Bởi vậy cầu sanh về báo độ của Phật Di-đà, gần gũi báo thân Di-đà, trước giữ chắc ḿnh không thoái chuyển, lại càng phải tinh tấn mới vào được giai vị Phật.

**********

Hỏi: Cơi này cũng có ao, hoa, suối, cây v.v… đáng vui, cơi kia ao, hoa, suối, cây v.v… cũng đâu hơn cơi này, tại sao lại nói Tây phương là do xứng tánh mà hiện?

Đáp: Phàm phu có hai t́nh chấp khó thay đổi, nên rơi hết trong sanh tử luân hồi. Cảnh giới mà cơi này có đều do đối đăi mà hiện. Có thành có hoại, nên gọi là cảnh sanh diệt. Nếu sanh cơi kia rồi, ĺa đối đăi của ba cơi, vượt sanh tử thoát luân hồi, cho nên trong thế nào th́ hiện ra ngoài thế ấy. Nếu chúng ta đến được đất ấy, tức chân ngụy đều quên, ao, suối, hoa, cây muôn thứ hiện ở bên ngoài đó không rơi vào chân ngụy trùng trùng, có thể thấy chân cảnh của xứng tánh, an vui xứng tánh, không hề có các việc tươi, khô, thịnh, suy, tuyệt nhiên không phải do đối đăi mà thành, không mảy may rơi vào pháp sanh diệt. Đương nhiên, ta không thể đem tâm phàm phu suy lường rồi nghĩ bàn mà cầu được, lẽ đâu cơi này sánh kịp!

********

Hỏi: Người ta nói, tham thiền là lộ tŕnh thẳng tắt, niệm Phật là con đường quanh co, đúng không?

Đáp: Tham thiền cốt phải chăm chăm buông bỏ, niệm Phật cốt phải câu câu toàn đề. Đề và buông tuy khác, nhưng công dụng như nhau. Nếu người giỏi hạ thủ công phu th́ nơi quanh co cũng thành thẳng tắt, không biết dụng công th́ nơi thẳng tắt trở thành quanh co. Hơn kém là ở con người, không nên nghi ngờ pháp môn sâu cạn. Cổ đức nói : “Chỉ đề mà không cần tham ǵ khác, cầu th́ sẽ thấy”. Con đường niệm Phật, rất dễ thực hành, vô cùng thẳng tắt, xin suy xét kỹ.

**********

Hỏi: Trước đây có một người nói ḿnh đă tỏ ngộ, chê niệm Phật là kế sanh nhai của kẻ độn căn, nói vậy là thế nào ?

Đáp: Miệng nói tỏ ngộ, nhưng mới chuyển một bước liền có không biết bao thứ chấp trước dắt dẫn, vô minh hiện ngay trước mắt, phải gọi gă là kẻ chẳng biết ǵ mới đúng. Hơn nữa, do không biết lực dụng của một câu Di-đà nên mới cho đó là kế sanh nhai của kẻ độn căn. Nếu hiểu được như vậy, th́ liền chứng câu thoại đầu “bất thoái chuyển”, gót chân chỉ mới đứng vững mà thôi. Tồi tệ thật! Người đời nay chẳng thể sánh với người xưa. Việc ấy đâu có ǵ lạ!


3112<--Next   Previous-->3110   View top 40 messages