Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 29 09:11:00 2006
Subject:  Gui ban Phu'c So*n / Post 3254
Post No:  3256    

## Cái này là bạn nhắc lại những ǵ tôi tŕnh bầy, hay là bạn đưa ư kiến của bạn?
Tôi đă thưa rồi: khi căn cơ chưa hợp, th́ tư tưởng Phật Tính chưa xuất đầu lộ diện.
Chuyện nó là thế này: khi một Phật ra đời, th́ mười phương chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng cùng ra đời một lúc để làm tả phù hữu bật, giúp dật trong việc hoằng hóa. Khi đức Phật ấy thị hiện Niết Bàn, th́ vẫn c̣n các vị phụ tá kia trụ thế, dưới mọi h́nh dạng để tiếp tục mạch pháp.
Thoạt đầu, Đức Thích Tôn thuyết kinh Hoa Nghiêm. Khi căn cơ chưa chín mùi, th́ kinh c̣n ẩn. Khi tới lúc, th́ Long Thọ Bồ Tát mới xuống Long Cung để mang kinh về. ##
Long Tho. Bo^` Ta't kho^ng co' no'i gi` ve^` Pha^.t ti'nh ca?. Tha^.t su+. Pha^.t ti'nh (gia?i thi'ch theo Alaya Vijnana nhu+ ba.n XTH tru+o*'c da^y) kho^ng phu` ho*.p vo*'i "Emptiness teaching" cu?a Long Tho. Bo^` Ta't.

##Tôi theo Phật th́ tôi chẳng tin Phật th́ tôi tin ai bi giờ??? Bạn có tin Phật không???
Tư tưởng của Phật được trắc nghiệm qua hơn 25 thế kỷ, hoàn toàn không có trục trặc ǵ cả. Tôi xài tư tưởng của Phật, tự cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không cần phân tích ǵ thêm nữa.##
To^i tin Pha^.t, nhu+ng to^i kho^ng tin la` co' Pha^.t ti'nh.

##Ô hay, tôi đă nói rồi, trong kinh Pháp Hoa, Phật trách họ rằng: họ cho A La Hán quả là rốt ráo tịch diệt rồi. Đă là rốt ráo tịch diệt, th́ họ đâu cần biết cao xa hơn nữa làm ǵ? Tuy họ thấy Phật ngồi lù lù ở đấy, nhưng họ tin rằng Phật cũng chỉ giác ngộ rốt ráo như họ thôi, chứ họ không muốn biết thêm những đức tính cao đẹp hơn của Phật.##
Kinh Pha'p Hoa no'i ve^` Bodhisattva ideal, kha'c vo*'i kinh Nguye^n Thu?y chu+' kho^ng co' su+. ho*m ke'm.

####Co' le~ ho. kho^ng tha^'y ca'i relationship giu+a gia'c ngo^. va` ca'i ma` Pha^.t gia'o Da.i thu+`a go.i la` Pha^.t ti'nh.##

Có lẽ ǵ nữa, rơ ràng là thế rồi chứ c̣n ǵ.##
Ho. kho^ng tha^'y dda^u pha?i la` co'. Pha^.t tu+? Da.i thu+a kho^ng ho*n gi` Pha^.t tu+? Nguye^n Thu?y.
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3257<--Next   Previous-->3255   View top 40 messages