Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Jun 12 18:19:57 2006
Subject:  Chưa Hiểu Bản Tâm / bạn Thiền Sinh
Post No:  3112     Reply to:   3106

Phúc Sơn - Post 3104
###http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
27. Phạm Thất Ngẫu Đàm
* Có kẻ thiền giả hỏi tôi: "Sư tu tập công phu ǵ?" Đáp: "Niệm Phật". Kẻ ấy hỏi: "Niệm Phật để làm ǵ?" Đáp: "Để cầu sanh Tây Phương!" Thiền giả cười khẩy: "Sao chẳng chuyên chú nơi tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, mà lại dùng cái vọng niệm ấy để vọng cầu làm ǵ?" Tôi đáp: "Ông bảo Phật A Di Đà ở ngoài tánh, cơi Cực Lạc ở ngoài tâm ư? [Nếu vậy] th́ tâm tánh quá hạn hẹp rồi. Như vậy lời ông vừa bảo vô cầu vô niệm đó chẳng phải là chấp vào Không một cách xấu ác hay sao?"
_______________________________

Thiền Sinh - post 3106
##*Kẻ trên là Thiền thiệt chớ không phải "Thiền giả".
Kẻ đáp v́ chưa hiểu thế nào là bản tâm mà Phạt dạy, nên trả lời không ăn vào đâu?- không hiểu th́ đúng hơn? ( Tôi đáp: "Ông bảo Phật A Di Đà ở ngoài tánh, cơi Cực Lạc ở ngoài tâm ư? [Nếu vậy] th́ tâm tánh quá hạn hẹp rồi. Như vậy lời ông vừa bảo vô cầu vô niệm đó chẳng phải là chấp vào Không một cách xấu ác hay
sao?" ) với câu nói của thiền giả trên; bạn thử đọc kỷ lại xem! ##

##Kẻ trên là Thiền thiệt chớ không phải "Thiền giả".##
Chữ "giả" này là "người", chứ không phải là "giả" đối với "thật" hay "thiệt".

##Kẻ đáp v́ chưa hiểu thế nào là bản tâm mà Phật dạy, nên trả lời không ăn vào đâu (không hiểu th́ đúng hơn?) với câu nói của thiền giả trên; bạn thử đọc kỷ lại xem!##

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
27. Phạm Thất Ngẫu Đàm

Kẻ đáp đây là Ngẫu Ích Pháp Sư. Ngẫu Ích Pháp Sư không thụ huấn ở làng Mai, tất nhiên chưa hiểu thế nào là bản tâm mà Phật dạy, nên trả lời không ăn vào đâu với câu nói của thiền giả trên.

3113<--Next   Previous-->3111   View top 40 messages