Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 9 07:05:16 2006
Subject:  Tịnh Độ / bạn TungLi
Post No:  2742     Reply to:   2739

Các bạn muốn biết rõ hơn về Tịnh Độ thì nên vào các website sau đây:
"Di Đà Nguyện Hải" www.niemphat.net
"Pháp Âm" www.phapam.com, nghe các bài giảng của TT Nhất Chân hoặc TT Thiện Huệ.
"Niệm Phật Viên Thông" www.adidaphat.net

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư, Vô Lượng Thọ Quang, A Di Đà Phật.

2743<--Next   Previous-->2741   View top 40 messages