Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Jan 15 23:07:34 2006
Subject:  Trả Lời bạn Nghi Va^'n
Post No:  2572     Reply to:   2571

Trước tiên bạn Nghi Va^'n phải tìm hiểu thêm về Làng Mai, thầy Nhat Hanh và các chúng đệ tử của thầy ấy.

##Ba.n Phu'c So*n no'i Ta(ng Ni La`ng Mai ddu+o*.c phe'p la^.p gia ddi`nh##
Tôi không bao giờ nói rằng Tăng Ni Làng Mai có gia đình.

Tôi xin nhắc lại. Đức Phật chỉ đặt ra có 7 loại đệ tử: 1) tỳ khưu, 2) tỳ khưu ni, 3) thức xoa ma na, 4) sa di, 5) sa di ni, 6) ưu bà tắc, 7) ưu bà di.
Từ sa di ni trở lên là thuộc hạng xuất gia, không có gia đình, không được having sex.
Tỳ khưu = Tăng, Tỳ khưu ni = Ni.
Tăng Ni Làng Mai không có gia đình, không được having sex.

Cái loại đệ tử của thầy Nhat Hanh mà được phép có gia đình và having sex là loại "Tiếp Hiện". Các người Tiếp Hiện này có được gọi là Tăng Ni hay không thì tôi không biết. Chỉ biết rằng trong giáo đoàn của đức Thích Tôn, không có loại đệ tử này.
Tôi xem trong website LangMai.org. Khi click vào phần giới luật cho 5 giới tại gia và 10 giới sa di, thì hiện lên tất cả các giới. Khi click vào phần 14 giới Tiếp Hiện và các giới cho Tăng Ni thì không thấy gì cả.
Khi tôi vào website Thư Viện Hoa Sen, thì thấy có những giới sau đây của thầy Nhat Hanh: 10 giới sa di, và các giới cho Tăng Ni Làng Mai. Không thấy giới Tiếp Hiện.

##Ne^'u co' tha^.t thi` ho. co' dduoc co^ng nha^.n bo*?i ca'c chu`a kha'c la` Ta(ng Ni chi'nh thu+'c hay kho^ng?##

Tăng Ni Làng Mai không có gia đình. Tiếp Hiện Làng Mai có gia đình.
Tự do ngôn luật, tư tưởng, ai muốn làm gì thì làm. When the cat is away, the mice will play. Các chùa khác có công nhận hay không công nhận Tiếp Hiện, thì cũng chẳng ăn thua gì.

##Ho^m tru+o*'c to^i vie^'ng chu`a Thie^`n Ha`n Quo^'c, to^i tha^'y ho. co' "rules & regulation" la` ca^'m Pha^.t tu+? kho^ng dduoc "have sex" trong khi tu ho.c o*? chu`a, ke^? ca? vo*. cho^`ng.##

Tu trong chùa, coi như là xuất gia. Xuất gia thì có giới bất dâm dục, no sex. Tại gia thì có giới bất tà dâm, no illegal sex. Cũng như các khóa tu Bát Quan Trai Giới, phật tử tại gia thọ giới bất dâm dục trong một ngày đêm, sau đó khi xả giới bất dâm dục, họ sẽ trở lại giữ cái giới bất tà dâm.

Nói cho cùng, cái giới bất dâm dục còn gọi là giới do đức Như Lai chế ra, chứ cái giới bất tà dâm, thì là tính giới, có nghĩa là, đức Như Lai có chế ra hay không, người tại gia có hứa giữ giới đó hay không, hễ phạm giới tà dâm là phạm tội. Vì thế tà dâm gọi là tính tội, bản tính nó là tội rồi. Dâm với người không phải là chồng vợ chính thức thì đều có tội.

2573<--Next   Previous-->2571   View top 40 messages