Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  CTH ( Chấn thiên Ḥa)         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 24 05:07:04 2005
Subject:  Gởi bạn PTDT: lời thệ nguyện ??
Post No:  2044     Reply to:   2043

Gởi bạn PTDT,
Tôi cũng từng bị bạn nói dùng "Phật pháp để chọc phá bạn" (xin đọclại Posts 2015, 2017 và các posts trước đó)
Nay để chứng minh ai là kẻ có tà tâm ác ư, nghĩ xấu người khác (lấy tâm ḿnh để đo tâm người), tôi cũng thách thức bạn và tôi phát nguyện lời thệ nguyện duới đây như bạn PL đă làm. Sau đó để PT đọc các Post sẽ tự nhận xét , ḿnh không cần giải thích, "ḿnh tự cho ḿnh là tốt th́ không khách quan "( Có rất nhiều cao nhân ẩn sĩ trên diễn đàn này, không lẻ họ không biết đọc và tự phán xét hay sao??, mà cần phải có nguời tố giác họ mới biết!! ), và nếu kẻ tà tâm ác ư nghĩ xấu cho người khác ắt phải bị luật nhân quả chi phối trong 1 thời gian ngắn sau đó.

Lời nguyện:
"Trưóc mặt Địa tạng vương Bồ tát con tên là.. (tên dùng trên diễn đàn này).. nếu có tà tâm ác ư ǵ và nghĩ xấu kẻ khác trong cuộc thảo luận đă đuợc 2 bên đồng ư trước vừa qua, sẽ gánh chịu mọi ác nghiêp nặng nề do tà tâm ác ư đó gây ra. Kư tên trên diễn đàn"
CTH ( Chấn thiên Ḥa)

2045<--Next   Previous-->2043   View top 40 messages