Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Dec 13 08:38:26 2005
Subject:  Gửi bạn PhatDuc
Post No:  2448     Reply to:   2447

##Cho ne^n khi tha^'y ba.n chi? nghie^n cu+u' hoa(.c co' ca?m su'c nhie^`u khi ddo.c kinh Thie^`n ro^`i cho ddo' mo*'i thu+.c la` ne^`n ta?ng cu?a Pha^.t gia'o thi` to^i tha^'y thie^'u xo't qua' nhie^`u, ba.n que^n nghie^n cu+'u va` ti`m to`i ve^` su+. hie^?u bie^'t cu?a nhu+~ng nguoi ddi tru+o*'c, nha^'t la` nhu+~ng nguoi tinh tho^ng ve^` ca'c mo^n pha'p kha'c vo*'i Thie^`n. ##

Bạn nói thế thì oan cho bạn XTH.
"Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", "rolling stone gathers no moss". Thời buổi này, như là 23, 24 tháng chạp rồi, nếu không chuyên về 1 môn, thì khi 30 tháng chạp tới nơi, giở tay không kịp, nghiệp lực nó kéo đi, tiền lộ mang mang, tất kinh hà vãng, đường trước mơ hồ, biết lối nào đi.
Bạn XTH sở trường về Thiền, hay đúng hơn thì là Nguyên Thủy.
Tôi thì sở trường về Tịnh.
Ðường nào cũng được, lối nào cũng tốt. Ai đi đường nào mà tự thấy tốt thấy hay thì nên khuyên mọi người cùng đi theo. Nhưng không nên nói là đường anh đường chị đang đi đấy là sai là rởm.

Tôi vẫn nói là pháp môn Tịnh Ðộ phổ cập hết thẩy các pháp môn.
Giữ câu Phật hiệu cho thật chắc trong tâm là Thiền.
Tâm niệm Phật mà xa lìa việc ác là Luật.
Câu Phật hiệu gồm đủ công đức là Giáo.
Dù không niệm Phật, mà tạo hết thẩy các công đức, rồi chí thiết hồi hướng trang nghiêm Tịnh Ðộ, cầu vãng sinh, thì cũng được tiếp dẫn. Hai lời nguyện 18, 19 rõ ràng như thế rồi. Niệm Phật cho chắc rồi nguyện vãng sinh, hay là tu các công đức rồi nguyện vãng sinh, cũng đều được cả.
Không tin thì đừng theo, không ai bắt cả, có chán vạn lối tu khác.
Mà có muốn theo, thì nên nhất quyết lên đường tu hành.
Ðừng có nửa nạc nửa mỡ, ấy, chả biết Phật có hứa thật không hay là hứa cuội. Người bình thường còn không hứa nhăng hứa cuội, huống gì là bậc tôn quý của cả trời người.

Tôi lại xin nhắc lại. Ai đó nói rằng lối tu Tịnh Ðộ giống như lối tu bên Gia Tô.
Gia Tô thế nào được. Bên Gia Tô, không tin thiên chúa thì chỉ có 1 lối độc đạo là đi xuống hỏa lò, mà muốn giải thoát thì cũng chỉ có 1 lối độc đạo là tin thiên chúa.
Bên Phật Gia thì khác. Không tin pháp môn này thì theo pháp môn khác. Không muốn giải thoát mà chỉ muốn vật vờ trong 6 nẻo, cũng không ai cấm. Không tin Phật thì cứ theo thánh chúa khác. Tự do hoàn toàn.

2449<--Next   Previous-->2447   View top 40 messages