Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Diệu Hỷ         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 25 16:34:46 2005
Subject:  Kg/Minh chủ
Post No:  2068     Reply to:   2067

Kính chào Minh Chủ Võ Lâm,
Thú thật lúc trước tôi cũng có hơi (đôi lúc) có "ác ảm" với Minh chủ. Nhưng nay bạn đưọc 5 đại môn phái đã suy tôn bạn lên ngôi Minh chủ võ lâm ,thì tôi cũng công nhận Minh chủ là người có đầy đủ đức độ. Ước mong Minh chủ từ nay hướng dẫn quần hùng hắc bạch vào các cuộc tranh luận Phật pháp đúng luật giao đấu và haò hứng; chú ý đến đề tài hơn là chửi bới cá nhân.
Kính mong Minh Chủ từ bi bỏ qua những ý tưởng sai lầm trước đây của tôi đối với Minh Chủ và kính chúc Minh Chủ thân tâm thường an lạc để hướng dẩn võ lâm đến những cuộc giao hưũ tốt đẹp thì chuà tôi và các chúng rất mang ơn Minh Chủ Võ Lâm
Kinh bái Minh Chủ
Diệu Hỷ

2069<--Next   Previous-->2067   View top 40 messages