Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 17 20:35:31 2005
Subject:  Dạ thưa tôi còn sống đây / XTH
Post No:  1899     Reply to:   1891

##DDa.o hu*~u Phu'c So*n va^~n ma.nh chu*' ? ##

Dạ thưa bạn XTH,
Nhờ ơn giời Phật, tôi chưa sao cả, hì hì hì ;-))
Gớm, tôi bận có vài ngày, mà các bạn làm như vỡ chợ ;-)) Vui quá là vui ;-))

##Kie^'n thu*'c cu?a ba.n ve^` Kinh ddie^?n Pha^.t gia'o khie^'n to^i thu*.c su*. kha^m phu.c !##

Cái tật đó gọi là "đạo văn", ăn trộm chữ. Bạn khâm phục làm tôi hổ thẹn.

##Chi? co' ddie^`u chu'ng ta hie^.n tho*`i kho^ng co' cu`ng quan ddie^?m ve^` Pha^.t Pha'p vo*'i nhau ##

Nếu ai mà cũng như tôi, hay là ai mà cũng như bạn, thì pháp giới sẽ tẻ nhạt buồn hiu.

##va` to^i thi` nghi~ ra(`ng vi` ba.n ddo.c qua' nhie^`u ne^n chu*a co' ddu? tho*`i gian dde^? lo.c lo~i , va` kie^?m chu*'ng dde^? lie^n he^. la.i nhu*~ng gia'o ly' trong ca'c bo^. Kinh a^'y vo*'i nhau ... ##

Quả thật là khi xưa tôi là con mọt sách, Nhưng từ khoảng độ 15, 20 về trước, tôi thấy chỉ có con đường Tịnh Độ là giúp cho tôi được thôi. Vì thế, tôi gác bỏ mọi kinh luật luận, mà chỉ chuyên chú vào việc niệm Phật mà thôi. Có thời giờ rảnh, thì xem và nghe thêm các bài giảng của các vị thạc đức về Tịnh Độ.
Chí hướng của tôi đã định, không nghi ngờ nhưng nhị gì nữa cả.

Chúc bạn thường được vui mạnh luôn.

1900<--Next   Previous-->1898   View top 40 messages