Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tịnh sinh/Mel         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 23 15:14:35 2006
Subject:   Stop cut và past lai bài "Phật tanh3" post 3124 /goi....
Post No:  3224     Reply to:   3214

Không biết bạn nào cut và past lai bài "Phật tanh3" post 3124 dưới tên "người quang sát" mà tôi đă đổi làm chi vậy?mục đích ǵ?
Bài nào tôi post rồi, không bao giờ post lại lần 2, như bạn PS đă nói:" th́ xin bạn sửa lại cho rơ, để khỏi mất công gửi một bài thành 2, 3 lần, tốn bandwidth, memory space,... " .
Làm tốn của công củng là phạm tội "ăn cắp" trong 5 giới và là tṛ chơi của trẻ nít.
Xin các bạn post cho tôi dưới tên " Tịnh sinh/Mel" chớ đừng dùng tên Người quang sát nửa nếu muốn tôi trả lời.
Tịnh sinh/Mel

3225<--Next   Previous-->3223   View top 40 messages