Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 17:28:16 2005
Subject:  Goi ban PS.
Post No:  2126     Reply to:   2124

Ban PS,
## To^i hie^?u Tu+' die^.u dde^', Ba't cha'nh dda.o, 12 nha^n duye^n, va` kinh Ba't Nha~ Ba la ma^.t dda, nhu+ng chu+a hie^?u Thu+o*`ng La.c Nga~ Ti.nh la` gi`. Xin ba.n cho bie^'t ne^'u ba.n muo^'n. ##

Nếu bạn đă hiểu tất cả,
*Th́ xin bạn định nghiă thế nạ là chánh niệm và nhất tâm bất loạn? Giống và khác nếu có!
*Trong 12 nhân duyên: nhân duyên "chánh"( có nghiă là quan trọng nhất) nạ dẫn chúng sanh đến luân hồi sanh tử?
*Bạn nghĩ sau về câu nói : "Phật pháp chính và thế gian pháp, ra khỏi thế gian pháp, th́ không phải là Phật pháp?"

Tôi có hiểu được "tư tưởng" cũng như "pháp ngữ" bạn dùng, th́ mới có câu trả lời cho bạn hiểu được.
Ẩn danh

2127<--Next   Previous-->2125   View top 40 messages