Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Mon May 29 10:58:24 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 21
Post No:  3053     Reply to:   3034

CHỨNG ĐẠO CA
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư
Biên dịch: Từ Thông Thiền Sư

Thi ca 21
Cái Thấy Của Người Chứng Đạo
KHÔNG NÊN TRỤ PHÁP TU PHƯƠNG TIỆN

Hán Văn:
Giác tức liễu, bất thi công
Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng
Trụ tướng bố thí sanh thiên phước
Do như ngưỡng tiễn xạ hư không
Thế lực tận, tiễn hoàn trụy
Chiêu đắc lai sanh bất như ư
Tranh tự vô vi thật tướng môn
Nhất siêu trực nhập Như Lai địa.

Dịch nghĩa:
Giác là hết, chẳng cần tu với chứng !
Pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng
Bố thí ra, ḷng chấp phước sanh thiên
Lúc phước hết, sinh lại cuộc đời không như ư

Như tên bắn, xé hư không bay vút
Sức mỏn rồi, tên rớt biết về đâu !
Sao bằng ta, thẳng tiến “Thật Tướng Môn”
Nhảy một nhảy, đến ngay vùng đất Phật.

3054<--Next   Previous-->3052   View top 40 messages