Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Đạo         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 13 19:05:50 2006
Subject:  Bạn Phúc Sơn
Post No:  3384    

A Di Đà Phật :)


Chào Bạn Phúc Sơn,


Tâm tôi đă hướng về Tây Phương Cực Lạc. Tô hiểu rơ đây là c̣n đường duy nhất để giải thoát rất thích họp cho căn tánh của Tôi. Tôi cảm thấy Tôi rất may mắng trong lúc tuyệt vọng với cập mắt thường suy tư về cái khổ của cuộc sống của đời từ lúc c̣n thơ. Tôi nghỉ đây là Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên của Tôi đến đây đă thành thục nên mới có được ḷng Tin với Phápôn Niệm Phật.

Người mà không có ḷng Tin nơi Tây Phương Cực Lạc th́ chắc là Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên Họ chưa thành thục nên dù chúng ta muốn dẩn chứng cho Họ nhưng ngược lại Họ chỉ tranh cải chứng minh là chúng ta hiểu và Tin Sai. Chúng Ta chỉ có thể dẩn chứng tới mức nào thôi c̣n muốn chứng minh cho Họ Tin th́ khó. Chỉ đành đợi Nhân Duyên họ đến th́ họ sẽ Tin.A Di Đà Phật :)

3385<--Next   Previous-->3383   View top 40 messages