Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 1 19:55:04 2005
Subject:  Dễ & Kết Quả
Post No:  2221     Reply to:   2219

Thánh thần thiên địa ơi!
Xưa nay người ta nói dễ là công việc tiến trình dễ. Bi giờ bạn lại dùng chữ dễ để chỉ cho kết quả đạt được thì bố tôi cũng phải nhầm nữa là tôi. Hèn chi mà tôi thấy như là tôi với bạn làm ra trò trống đánh xuôi kèn thổi ngược vậy.

2222<--Next   Previous-->2220   View top 40 messages