Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Jul 25 08:44:34 2006
Subject:  Bồ Tát / bạn Nghi Va^'n
Post No:  3295     Reply to:   3292

Tôi xin mạo muội giả nhời bạn như vầy.
Theo như tôi chép, thì có bậc Bồ Tát chứng vô sinh pháp nhẫn, có bậc Bồ Tát chưa chứng vô sinh, và cũng có phàm phu sơ phát tâm Bồ Tát.
Theo tôi biết, thì Bồ Tát là một con đường tu tập của Ðại Thừa, đại khái như cái dòng Tiếp Hiện của cụ Nhat Hanh vậy.
Tại gia có ngũ giới. Xuất gia có Sa Di thập giới, Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni cụ túc Thanh Văn giới. Còn Bồ Tát giới thì cả xuất gia và tại gia cũng có thể và nên thọ giới ấy.
Ðại khái, Bồ Tát giới hướng dẫn con người trở nên vong kỷ và vị tha, cái gì cũng đại vị chúng sinh, đương nguyện chúng sinh,...
La Hán quả là một quả vị rõ ràng, chứng vô sinh, nhập Niết Bàn. A La Hán quả là quả vị tối cao bên Nguyên Thủy. Tuy nhiên đức Phật vẫn khuyến khích chư La Hán phải tiến tới, phải vì chúng sinh, phải cầu Phật quả. Nếu vị La Hán nào có tâm địa và có giới Bồ Tát, thì được sắp xếp ngồi ở trên các vị La Hán khác, như trong tấm biểu đồ mà bạn thấy.
Tuy nhiên, cũng có những chúng sinh, không tu theo Thanh Văn La Hán hạnh. Những vị này là những người tại gia, không thọ giới Thanh Văn, mà chỉ thọ ngũ giới và Bồ tát giới mà thôi. Khi họ còn là phàm phu, chưa giác ngộ hay chứng quả, thì gọi là phàm phu sơ phát tâm Bồ Tát, chưa chứng vô sinh. Khác với các vị La Hán đã chứng vô sinh, mà lại có tâm Bồ Tát.
Tôi xin góp nhặt những gì tôi đọc tôi nghe, nếu có gì sai hay cần bổ túc, thì các bạn sửa và thêm vào cho.

3296<--Next   Previous-->3294   View top 40 messages