Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vạn Đức         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 24 22:08:01 2005
Subject:  không đuợc xúc phạm ....
Post No:  2059     Reply to:   2056

Gởi mỹ lai Reader.
Báo cho mỹ lai reader rỏ, không đuợc xúc phạm đến Minh chủ Vơ lâm là Toàn Chân giáo chủ nhé , nếu không quần hùng nổi giận th́ mệt đấy nhé,( có hiểu nghĩa tiếng Việt nói ǵ không?) . Đă lên đến chức "ả sứ hộ pháp"rồi mà không chịu sửa tác phong lại cho thích hợp, cứ xài ngôn ngữ năm xưa ở chợ cá th́ c̣n ra cái thể thống ǵ nửa.
Tôi mà báo cho Sư phụ bạn là Nhạc bât Quần th́ bạn lănh đủ đó, đừng trách không nói trước.
Vạn Đức

2060<--Next   Previous-->2058   View top 40 messages