Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người quang sát         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 13:11:46 2006
Subject:  PM thiền vừa tu vừa hưởn /goi PTDT
Post No:  3186     Reply to:   3182

##Xin ba.n ddo.c ba`i ve^` Pha'p mo^n co' te^n la` Dia Ta.ng ma` to^i post tre^n die^~n dda`n na`y tru+o*'c dda^y dde^? bie^'t nhu+~ng ddie^`u to^i nghi~. Ba.n kho^ng ca^`n pha?i vie^'t rie^ng cho to^i, ba.n co' the^? gui mo.i nguoi. Tie.^n dda^y to^i cu~ng nha('c la.i vo*'i ba.n ne^'u ba.n kho^ng ddie^n khu`ng ngu do^'t thi` tra? lo*`i ca^u ho?i cu?a to^i tru+o*'c dda^y dde^? chu+'ng to? la` ba.n kho^ng do^'t kho^ng ddie^n.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.###

Pháp môn DT bạn viết hồi nào có ai hay biết đâu, tôi chỉ biết pháp môn của thầy bạn khi phái bạn suống diễng đàng này thôi là pháp môm ,"thiền vừa tu vừa hưởn" bạn lại trở chứn khùng rồi,cái têng "thằng khùng diễng đàng" chắt kết với bạn xuốt đời gồi đó, viết thử 1 bài thiền vừa tu vừa hưởn + references của nhà bạn tôi xem thử như thế nào, gồi tôi xẻ chuyền nghề "phật tánh" cho bạn, bộ hết kết phật tánh gồi hả? c̣n không th́ đừn hồng biết phật tánh là ǵ?
Người quang sát

3187<--Next   Previous-->3185   View top 40 messages