Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sun Dec 18 16:40:48 2005
Subject:  "thị hiện"
Post No:  2467    

Phật Thích Ca đă tu nhiều đời nhiều kiếp và đă được giác ngộ. V́ muốn giúp chúng sanh diệt khổ, Ngài đă có cái plan trước khi “đầu thai” làm Thái Tử Tất Đạt Đa (TĐĐ). Sau khi đầu thai thành thái tử TĐĐ, Ngài cứ thế từng bước từng bước theo cái plan của Ngài, tức là sẽ gặp ai, làm ǵ,…Những chuyện như gặp ai và làm ǵ … là cái nhân dể Ngài quán sát để chuyển hóa tâm Ngài để tâm Ngài được thanh tịnh, và tâm Ngài được như như bất động, và Ngài thành Phật. Sau khi thành Phật, Ngài giảng kinh, nói pháp và dạy cho chúng ta phương pháp diệt khổ. Chắc các bạn cũng nghe kể rằng thái tử TĐĐ được sanh ra rồi đi bảy bước và rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và nói là “thiên thượng thiên hạ duy ngă độc tôn.” Điều này có nghiă là khi sanh ra thành thái tử TĐĐ, Ngài từng bước từng bước đi theo cái plan của Ngài cho đến khi Ngài thành Phật, chứ không phải là Ngài mới sanh ra là thành Phật, biết đi, và biết nói liền đâu.

2468<--Next   Previous-->2466   View top 40 messages