Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người Bạn Sen         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 23 11:10:05 2006
Subject:  Phật Tánh / Gửi Quang Sát, PTDT, To All
Post No:  3216     Reply to:   3214

# HT Tịnh Không nói:"Cho nên thần thức, chúng ta gọi là linh hồn, đi đầu thai chứ không bị mất đi; nó sẽ chuyển biến chứ không tiêu diệt. Nếu nó giác ngộ th́ sẽ chuyển thành Phật tánh, nếu mê th́ chuyển thành thần thức; Nó sẽ chuyển biến tuỳ theo mê hay ngộ và Vĩnh Viễn Không Tiêu Diệt. Cho nên nếu bạn hiểu thật rơ cái chân tướng sự thật này, bạn sẽ không sợ chết nữa. Tại sao vậy? Vốn là không có sanh tử. Sanh tử là cái ǵ? Chỉ là thay đổi thân thể, thay đổi hoàn cảnh sinh sống thôi." (http://www.niemphat.net/Luan/niemphatichloi.htm )

Phật tánh của Phật khác với Phật tánh chúng ta. Nếu giống th́ tôi và bạn kiếp này không cần tiếp tục tu nửa,v́ chúng ta đă là 2 vị Phật gồi, vậy mà có đôi lúc lại sem như kẻ thù mới lạ chứ, v́ Phật không có 7 t́nh như chúng ta mà chỉ có tâm Đại bi gộng lớn thương khấp muôn ḷi mà t́nh thương của chúng ta th́ bị g̣ bó trong 1 phạm vi nào đó mà thôi. Thực hành sẻ thấy gỏ, lí thiêt là để vững tâm chớ không giúp ít nhiều trong việc thấy gỏ Phật tánh được.
Khi tôi nói sai bạn cứ chỉ trích đừng e ngại chi cả, để chúng ta cùn bổ túc cho nhau mới tiến bộ chên đựng tu tập được.
Người quang sát #


Theo Tôi hiểu được là Phật Tánh của Chúng Ta và của Phật là Một điều đồng nhau, nhưng tại ǵ Chúng bị Mê nên tạm thời bị Mất chớ không thật sự bị Mất cho nên Nó chuyển biến thành Thần Thức người Thế Gian gọi là Linh Hồn. Phất Tánh là Bất Sanh Bất Diệt chớ có nào Bị Mấ đâu, chỉ là Mê nên nó "Chuyển". Nó bị Ngũ Dục Lục Trần Mê Mụi, nếu chúng ta chịu Tu Hành buông bỏ không c̣n Mê nữa th́ nó sẽ trở lải cái Chơn Như bản Tánh cửa chúng ta Hằng có đó là "Phật Tánh"
"Phật Phật điều đồng, không hai không khác, đó nhất chơn Pháp Giới"

Chúng Ta không nên Chanh Luận mà đem những ǵ hiểu biết để Đà Luận và Trao Đổi học hỏi Tu Tiến. Chúng nên giử Tam Thanh Tịnh để Thiền, Niệm Phật, Tung Kinh và nghe thêm nhiều bang giảng của các Thiện Tri Thức, Pháp Sư Chơn Chánh, đọc sách Luận của các Vị Tổ để học hỏi, không nên phí phạm thời ǵan trôi qua, chanh luận trên đây, đó là Tại Tội đó rồi không giúp ích cho ḿnh và cho người rồi cuối cùng cũng lanh quanh trong Lục Đạo.
Nếu Chúng Ta có ǵ Thắc Mắc th́ có thể Trao đổi ư kiến hiểu biết được rồi người thắc mắc có thể từ từ tham vấn. Chúng Ta phải có Sự Nhẫn nạy.

Kinh Phật Mật nghỉa thâm sâu, không phải qua vài lần là hiểu giống sách hoặc Tiểu thuyết như Bạn PTDT nghỉ đâu.
Chúng Ta dùng Kinh Phật để đọc Tụng để Tâm chúng ta được Thanh Tịnh, ích nhức vài ngàn biến rồi từ từ Tâm Chúng Ta được Định th́ mới hiểu được Mật nghỉa, ư của Phật nói trong Kinh. Phải nên chuyên cần một Bộ Kinh, Một Pháp Môn Thâm Nhập mới có thể
đạt được mục tiêu.
Những lời Tôi nói chắc chắng là Các Bạn hiểu và nghe nhiều lần rồi, nhưng h́nh như Tôi thấy các Bạn nên Tôi nhắc các Bạn. Chúng Ta là Bạn Học nên Tôi muống tṛn trách nhiệm của người Bạc Học.


A Di Đà Phât.


3217<--Next   Previous-->3215   View top 40 messages