Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 22 08:17:57 2006
Subject:  Gui ban nguoi quan sat / Post 3201
Post No:  3202    

##Phật tánh từ chúng sanh và chư Phật mà ga và không có sinh diệt. Thấy có sinh tử cho mệt....##
Ba.n tu+` cha me. ma` ra, nhu va^.y ba.n co' sinh kho^ng? Pha^.t ta'nh tu+` mi`nh ra, ma` mi`nhthi` tu+` cha me., o^ng ba`,...Va^.y thi` ai sinh ra Pha^.t ta'nh ma` no' tu+. nhie^n "o*? trong mi`nh"

##Phật tánh của Phật khác với Phật tánh chúng ta. Nếu giống th́ tôi và bạn kiếp này không cần tiếp tục tu nửa,v́ chúng ta đă là 2 vị Phật gồi, vậy mà có đôi lúc lại sem như kẻ thù mới lạ chứ, v́ Phật không có 7 t́nh như chúng ta mà chỉ có tâm Đại bi gộng lớn thương khấp muôn ḷi mà t́nh thương của chúng ta th́ bị g̣ bó trong 1 phạm vi nào đó mà thôi. Thực hành sẻ thấy gỏ, lí thiêt là để vững tâm chớ không giúp ít nhiều trong việc thấy gỏ Phật tánh được.##
Nga`y xu+a To^? Hue^. Na(ng no'i Nga`i co' Pha^.t ta'nh gio^'ng nhu+ Ngu~ To^? ma` ba^y gio*` ba.n ba?o Pha^.t ta'nh cu?a mi`nh kha'c cu?a Du+'c Pha^.t. Co' nhie^`u nguoi no'i mi`nh tha`nh Pha^.t la` vi` co' Pha^.t ta'nh gio^'ng Pha^.t. Nhu+ ba.n no'i thi` mo^~i chu'ng sanh co' mo^.t ca'i Pha^.t ta'nh kha'c nhau, Pha^.t ta'nh cu?a tie^`n kie^'p kha'c ba^y gio*`. Ne^'u chu'ng ta dda~ la` 2 vi. Pha^.t ro^`i nhu+ ba.n vie^'t thi` ta.i sao Pha^.t ta'nh cu?a mi`nh kha'c nhau. Trong nhu+~ng ba`i tru+o*'c ba.n khuye^n to^i nie^.m Pha^.t dde^? tha^'y Pha^.t ta'nh. Ne^'u no'i ve^` nie^.m Pha^.t thi` kho^ng co' kinh na`o no'i ro~ ba(`ng kinh Di DDa`. To^i cha? tha^'y kinh na`y no'i gi` ve^` tha^'y Pha^.t ta'nh khi nie^.m Pha^.t ca? ma` chi? tha^'y Pha^.t Di Da` tie^'p da^~n chu'ng sanh ve^` TPCL ne^'u mi`nh thu+.c ha`nh ba(`ng ca'ch nie^.m Pha^.t.
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.


3203<--Next   Previous-->3201   View top 40 messages