Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 30 18:24:16 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc' So*n
Post No:  2887     Reply to:   2883

Thật là thống khoái!!! Cái diễn đàn này thật là tuyệt! Thượng vàng hạ cám, vàng thau ngọc đá, sĩ nông công thương, đủ loại...
Một bạn th́ nhất định chỉ có 83999 pháp môn thôi, c̣n một bạn th́ khăng khăng là chỉ có 1 pháp môn duy nhất thôi.

To^i chu*a bao gio*` no'i ra(`ng kho^ng co' pha'p mo^n Ti.nh Do^., to^i chi? no'i ra(`ng kho^ng co' co~i TPCL, ngoa`i ra co' la^`n to^i da~ vie^'t le^n no*i die^~n da`n na`y nhu* sau : "pha'p mo^n Ti.nh Do^. thi` kho^ng do^`ng nghi~a vo*'i the^' gio*'i TPCL ", nhu*ng ta.i da.o hu*~u cu*' tu*. cho ra(`ng 2 su*. vie^.c a^'y la` 1, ro^`i thi` xoay la.i ma` que.o la.c hu*o*'ng y' cu?a to^i !

Ḿnh không có duyên, ḿnh không cần, hay thậm chí ḿnh không tin, th́ ḿnh cũng nên để yên cho người khác tin theo và thực hành.
Phủ bác rằng Tịnh Độ Cực Lạc không có thật, niệm Phật không văng sinh, v́ ḿnh không có duyên và không tin, th́ là quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên, nếu có ai v́ sự phủ bác đó, mà cũng lỡ a dua tin theo, để mất lợi ích lớn, th́ ḿnh chắc phải mang tội ám pháp, dẫn người ta vào nẻo tối. Xin thận trọng.

Du'ng va^.y, cho ne^n to^i da~ tha^.n tro.ng ro^`i, va` nha^.n tha^'y ra(`ng ne't trung thu*.c da(.c bie^.t cu?a dda.o Pha^.t du` chi? mo*'i xe't o*? no*i ca'i kho*?i die^?m dda^`u tie^n cu?a da.o, do' la` khuynh hu*o*'ng cu?a nie^`m tin, thi` da~ tha^'y su*. no^?i ba^.t o*? ti'nh kha'ch quan, bi`nh da(?ng vo*'i lua^.t nha^n qua? vo^ tu*, tu*. nhie^n, kho^ng thie^n vi. cho ba^'t cu*' ai .
Do va^.y, to^i nha^.n tha^'y chuye^.n "do*'i nghie^.p" de^? ma~i-mai~ hu*o*?ng cu*.c la.c la` không ho*.p ly' le~ cu?a nha^n qua? !

Xin ho?i da.o hu*~u PS ra(`ng da.o hu*~u co' cho la` du*'c ha.nh, va` phu*o*'c tra.ch cu?a da.o hu*~u vu*o*.t ho*n ha(?n he^'t tha?y mo.i ngu*o*`i thuo^.c ca'c to^n gia'o kha'c, cu~ng nhu* ca'c vi. tu ha`nh theo Thie^`n, Ma^.t hay kho^ng ?
Ne^'u da.o hu*~u tra? lo*`i "yes" thi` to^i cha(?ng co`n gi` de^? no'i .
Ne^'u da.o hu*~u tra? lo*`i "no, I don't think so ! ", thi` du*.a va`o da^u de^? da.o hu*~u la.i tin ra(`ng chi? va`i chu.c na(m sau tho^i, tu*o*ng lai cu?a da.o hu*~u se~ cu*.c ky` huy hoa`ng de^'n no^~i bu't mu*.c the^' gian kho^ng the^? na`o die^~n ta? he^'t, trong khi bao nhie^u ngu*o*`i kha'c hie^.n dang co' ca? phu*o*'c va` du*'c du*o*.c the^? hie^.n 1 ca'ch ro~ ra`ng la` ho*n ha(?n da.o hu*~u thi` se~ la.i cu*' pha?i tie^'p tu.c quay cuo^`ng theo lua^n ho^`i ?

A`, da.o hu*~u se~ tra? lo*`i : "vi` to^i co' duye^n sa^u vo*'i Pha^.t Di-Da` "

The^' thi` ca'i go.i la` "duye^n sa^u" a^'y ha(?n pha?i sa^u la('m lu*.ng ne^n mo*'i co' the^? du? su*'c de^? du*a da.o hu*~u thoa't kho?i lua^n ho^`i ma` kho^ng ca^`n pha?i co^' ga('ng ha`nh thie^.n, ti'ch du*'c , tu ta^.p nhie^`u trong nhie^`u kie^'p , nhu* bie^'t bao ngu*o*`i kha'c dang so^'ng do*`i xua^'t gia, hoa(.c dang da'm hy sinh ra^'t nhie^`u cho ti`nh thu*o*ng ye^u ro^.ng lo*'n va` cao de.p cu?a ho. da`nh cho nha^n loa.i, hoa(.c da`nh cho loa`i va^.t ...
Ne^'u qua? tha^.t "duye^n sa^u" de^'n the^' sao ma~i de^'n ho^m nay chu*a tha^'y da.o hu*~u xua^'t gia va`o Chu`a Ti.nh Do^., hoa(.c cu'ng du*o*`ng nu*?a gia sa?n cu?a da.o hu*~u de^? la`m phu*o*ng tie^.n xie^?n du*o*ng Ti.nh Do^. to^ng, de^? xa^y tu*o*.ng Pha^.t Di-Da`, hoa(.c de^? tro*. giu'p ca'c tha^`y Ti.nh Do^. o*? ca'c ngo^i chu`a nghe`o kha('p no*i tre^n the^' gio*'i ? Chi? co`n va`i chu.c na(m nu*~a tho^i thi` ca'i "duye^n sa^u" a^'y se~ pha't ta'c de^? du*a da.o hu*~u ve^` TPCL so^'ng do*`i tu ha`nh nga`y de^m cho de^'n khi tha`nh Pha^.t, la` ne^'p so^'ng kha'c ha(?n vo*'i mo.i ngu*o*`i co`n ke.t la.i trong lua^n ho^`i, the^' nhu*ng ma~i de^'n gio*` na`y thi` ca'i "duye^n sa^u" a^'y va^~n chu*a tha^'y cu*.a qua^.y, nhu'ch nhi'ch gi` he^'t, khie^'n cho ne^'p so^'ng cu?a da.o hu*~u cu~ng va^~n cu*' pha`m tu.c nhu* bao nhie^u ngu*o*`i kha'c , pha?i cha(ng loa.i "duye^n sa^u" na`y qua' da(.c bie^.t, no' a^?n trong sinh hoa.t ha`ng nga`y va` chi? hie^.n trong tu* tu*o*?ng cu?a ngu*o*`i co' no' ? Va` no' pha?i i do*.i de^'n sau khi ngu*o*`i a^'y che^'t ro^`i thi` mo*'i pha't sinh ta'c du.ng cu. the^? de^? du*a ngu*o*`i a^'y ve^`1 no*i cho^'n ho*n ha(?n bao nhie^u ngu*o*`i du` la` ho. hie^`n du*'c de^'n ma^'y nhu*ng vi` kho^ng co' loa.i "duye^n sa^u " tha^`m ki'n , va` tha^`n ky` nhu* va^.y ?

Mo^.t la^`n nu*~a, to^i xin nha('c la.i vo*'i da.o hu*~u PS ra(`ng to^i chu*a he^` phu? nha^.n pha'p mo^n Ti.nh Do^., nhu*ng to^i nha^.n tha^'y nie^`m tin "do*'i nghie^.p va~ng sanh TPCL " la` kho^ng ho*.p vo*'i ly' le~ cu?a nha^n qua? !

XTH

2888<--Next   Previous-->2886   View top 40 messages