Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 18 16:50:10 2006
Subject:  Trả Lời tổng quát / bạn XTH
Post No:  3169     Reply to:   3167

Post 2887
##To^i chu*a bao gio*` no'i ra(`ng kho^ng co' pha'p mo^n Ti.nh Do^., to^i chi? no'i ra(`ng kho^ng co' co~i TPCL, ngoa`i ra co' la^`n to^i da~ vie^'t le^n no*i die^~n da`n na`y nhu* sau : "pha'p mo^n Ti.nh Do^. thi` kho^ng do^`ng nghi~a vo*'i the^' gio*'i TPCL ",##

Đức Như Lai A Di Đà tạo dựng nên một cơi tịnh độ, tên là Cực Lạc, ở về phương Tây của cơi Sa Bà này. Mục đích là để cho có nơi cho thập phương chúng sinh quy tụ về đấy tu hành.
Đức Từ Phụ Thích Ca dựa vào sự hiện hữu của cơi Cực Lạc mà giới thiệu với chúng sinh, và chỉ bày phương cách tu hành để được văng sinh sang nước ấy. Phương cách tu hành đó được đời sau mệnh danh là pháp môn Tịnh Độ. V́ sao? V́ mục đích của pháp môn Tịnh Độ ấy là cầu nguyện tiếp dẫn văng sinh sang cơi tịnh độ tên là Cực Lạc ở phương Tây.
Nay bạn lại nói rằng "pha'p mo^n Ti.nh Do^. thi` kho^ng do^`ng nghi~a vo*'i the^' gio*'i TPCL ", th́ quả t́nh là bạn sai. C̣n nếu mà bạn muốn đặt ra một pháp môn nào khác mà mục đích không phải là cầu văng sinh Tịnh Độ, th́ xin bạn chọn một tên khác.
Bạn muốn mệnh danh cái pháp môn của bạn là ǵ th́ tùy ư. Mà dù cho bạn khăng khăng nhất định chọn cái tên pháp môn Tịnh Độ để mệnh danh cái pháp môn đặc biệt của bạn (pháp môn Tịnh Độ không cầu sinh Tây Phương Cực Lạc), th́ cũng OK luôn. Cái đó chẳng khác ǵ bạn PTDT nhất định gọi pháp môn của bạn ấy là pháp môn Địa Tạng, mà kỳ thực ra, chẳng ăn thua ǵ đến tông chỉ của kinh Địa Tạng Bản Nguyện cả.

Kết luận cho phần này: bạn mà không tin có TPCL th́ tức là bạn không tin pháp môn Tịnh Độ. Nếu bạn nói là bạn tin pháp môn Tịnh Độ nhưng bạn không tin có TPCL, th́ cái pháp môn Tịnh Độ mà bạn tin đó, không phải là cái pháp môn Tịnh Độ mà tôi, hay đại đa số mọi người thường t́nh tin theo.
Cái câu mà tôi nói trong post 3166 rằng bạn không tin Tịnh Độ Tông, có nghĩa rằng bạn không tin cái pháp môn Tịnh Độ theo nghĩa thường t́nh.

Post 2887
##" A`, da.o hu*~u se~ tra? lo*`i : "vi` to^i co' duye^n sa^u vo*'i Pha^.t Di-Da` "

The^' thi` ca'i go.i la` "duye^n sa^u" a^'y ha(?n pha?i sa^u la('m lu*.ng ne^n mo*'i co' the^? du? su*'c de^? du*a da.o hu*~u thoa't kho?i lua^n ho^`i ma` kho^ng ca^`n pha?i co^' ga('ng ha`nh thie^.n, ti'ch du*'c , tu ta^.p nhie^`u trong nhie^`u kie^'p , nhu* bie^'t bao ngu*o*`i kha'c dang so^'ng do*`i xua^'t gia, hoa(.c dang da'm hy sinh ra^'t nhie^`u cho ti`nh thu*o*ng ye^u ro^.ng lo*'n va` cao de.p cu?a ho. da`nh cho nha^n loa.i, hoa(.c da`nh cho loa`i va^.t ...##

##thoa't kho?i lua^n ho^`i ma` kho^ng ca^`n pha?i co^' ga('ng ha`nh thie^.n, ti'ch du*'c##

Đoạn này th́ sai. Tôi đă tŕnh bày cho bạn Thiền Sinh rồi. Mà dù chưa tŕnh bày đi chăng nữa, th́ không ai có thể chủ tâm ngồi chơi sơi nước, nhất định không hành thiện tích đức, chủ tâm ỷ y vào Phật tiếp dẫn, mà mong văng sinh hay là mong thoát khỏi luân hồi được cả.

##thoa't kho?i lua^n ho^`i ma` kho^ng ca^`n pha?… tu ta^.p nhie^`u trong nhie^`u kie^'p ##

Câu này th́ đúng. Chư Tổ gọ đó là "hoành siêu", đi ngang. Các pháp môn khác phải tuần tự đi từ dục giới, qua sắc giới, vô sắc giới rồi mới ra khỏi luân hồi. Môn Tịnh Độ này đưa người từ cơi người ở dục giới mà sang thẳng tịnh độ Cực Lạc, qua khỏi luân hồi.

http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang1.htm
17. Trả lời thư cư sĩ Cao Thiệu Lân (thư thứ ba)
Phật thương chúng sanh không sức đoạn Hoặc, khó liễu sanh tử; v́ thế riêng mở pháp môn hoành siêu, cậy vào Phật từ lực đới nghiệp văng sanh.

##nhu* bie^'t bao ngu*o*`i kha'c dang so^'ng do*`i xua^'t gia, hoa(.c dang da'm hy sinh ra^'t nhie^`u cho ti`nh thu*o*ng ye^u ro^.ng lo*'n va` cao de.p cu?a ho. da`nh cho nha^n loa.i, hoa(.c da`nh cho loa`i va^.t ...##

Về đức hạnh th́ tôi không dám so sánh với các vị thạc đức mà bạn nêu trên. Về túc duyên với cơi Cực Lạc th́ tôi xin phép bạn là tôi có, c̣n các vị ấy có túc duyên hay không th́ không ai biết được. Tôi nói là tôi "có", chứ không phải là tôi "hơn". "Có" với "không", khác hẳn "hơn" với "kém".
Nếu các ngài tin Tịnh Độ, hay là có túc duyên mà tin Tịnh Độ, th́ các ngài sẽ phát nguyện cầu văng sinh, rồi các ngài sẽ văng sinh. Nếu các ngài không tin Tịnh Độ, các ngài không mong muốn văng sinh, th́ các ngài sẽ theo nghiệp lực của các ngài mà các ngài đi. Như ngài Tri Huyền làm cao tăng trong 10 kiếp trước khi bị quả báo mụn nhọt.

http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang3.htm
42. Thư gởi Cố mẫu Từ phu nhân ở Hải Diêm (viết thay thầy Ngộ Khai)
Thiền nếu không triệt ngộ triệt chứng sẽ chẳng thể siêu xuất sanh tử.
Do vậy, Ngũ Tổ Giới lại trở thành Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại thành Lỗ Công. Cổ kim tông sư triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng, phần nhiều là như vậy. Ấy là do chỉ cậy vào Tự Lực, chẳng cầu Phật gia bị, Hoặc nghiệp c̣n mảy may chưa tận th́ sanh tử quyết chẳng thể thoát khỏi.

Post 2891
##chu*' kho^ng nhu* co~i TPCL de^'n lu'c che^'t ro^`i thi` ba.n cu~ng co' the^? va^~n chu*a thu*.c su*. bie^'t du*o*.c la` co' hay kho^ng !##

Các chứng tích văng sinh không ít, đủ làm bằng chứng cho sự hiện hữu của cơi TPCL.
Nếu bạn lại nói rằng: những chuyện huyền hoặc như thế không đáng tin, dùng trí của tôi suy luận, không thể nào có được.
Khi xưa, ṭa thánh Vatican cho những lời nói của Copernicus, Da Vinci,.. về việc trái đất quay quanh mặt trời, là những lời huyền hoặc. Ở nước ta, triều đ́nh Huế cho những điều cụ Phan Thanh Giản kể lại (đèn cháy suôi xuống, nước chẩy ngược lên, xe và thuyền không ngựa không chèo mà chạy) là những chuyện hăo huyền. Ngày nay, các physicists c̣n đang suy luận rằng không gian có 5 chiều, chứ chẳng phảI chỉ có 3 chiều mà thôi.
Tôi hứa tôi sẽ không lấy cái thân bồ tượng của tôi mà đè bạn, mà cũng không dùng cặp nhũ hoa nẩy lửa để lấp miệng bạn nữa. Chỉ xin bạn nghĩ cho kỹ rằng cái trí của bạn có bằng chư Tổ chưa, mà bạn tự phụ rằng bạn đă suy cùng xét tận, không thể có là không thể có.

Post 3164
##Phải chăng v́ Ngài đă biết rơ tất cả những sự việc trên đều là dư quả do chính Ngài đă gieo ra từ những tiền kiếp xa xôi, và v́ chưa nhận lại hết những nghiệp báo đó nên mới c̣n "dư quả" !##

Bạn nói phần này rất đúng.
Phần tiếp theo trong post 3160 của tôi mà bạn đem ra để phân tích, th́ cũng có câu:
##Khi nào anh thành Phật, anh sẽ trở lại để độ sinh. Lúc đó cũng là lúc anh trả mấy cái nghiệp mà anh "xin khất lại" từ hồi anh văng sinh TPCL. Nhân quả rơ ràng. Đức Thích Tôn há chẳng thị hiện trả nghiệp đấy hay sao?##

Trong post 3164, bạn phân tích rằng câu sau đây của tôi, nơi post 3160 là không đúng:
##" Nói tóm lại, phải trả nghiệp cho hết, dứt cho hết nghiệp từ vô lượng kiếp, th́ mới thành ngôi Diệu Giác. "##
và bạn chỉ trích rằng:
##(nếu đạo hữu chưa hiểu rơ th́ xin đừng nói bừa, hoặc nếu có muốn nói th́ nên ghi rơ là "tôi nghĩ rằng...", "tôi đoán là ...", "tôi cho rằng...", ..v..v.. chứ xin đừng nói như thật những điều mà chính đạo hữu c̣n chưa nắm vững, dù rằng những điều ấy là do các Tổ nói đi nữa, nhưng nếu chính ḿnh c̣n chưa hiểu th́ xin khoan dùng nó để giải thích, hoặc để dẫn chứng v́ sẽ dễ gây thêm hoang mang cho người khác !)##
Tôi xin nhận lỗi là câu đó không đúng.
Không đúng là v́ tôi quả t́nh chưa hiểu rơ và tôi đọc nhầm.
Cái câu đúng th́ phải như ri:
http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang1.htm
17. Trả lời thư cư sĩ Cao Thiệu Lân (thư thứ ba)
Phật nói hết thảy pháp môn Đại, Tiểu, Quyền, Thật đều phải cậy vào công lực của chính ḿnh để đoạn Hoặc chứng chân mới thoát được sanh tử. Nếu c̣n sót mảy may Hoặc nghiệp, sanh tử quyết định khó ra.

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
24. Luận về Tŕ Danh Niệm Phật cửu phẩm văng sanh
Tùy theo công sức sâu cạn mà chia thành chín phẩm, bốn cơi Tịnh Độ, mảy may chẳng lạm. Chỉ cần tự kiểm điểm lấy ḿnh, chẳng cần phải hỏi người khác nữa.
………………..
Niệm đến Sự Nhất Tâm Bất Loạn, tùy ư đoạn Kiến Tư Hoặc hay Trần Sa Hoặc trước và cũng hàng phục được vô minh th́ thuộc vào ba phẩm Thượng Sanh. V́ thế, tín nguyện tŕ danh niệm Phật sanh trong chín phẩm, đích xác chẳng lầm.
Hơn nữa, ……Tín nguyện tŕ danh, đoạn sạch Kiến Tư Hoặc mà văng sanh th́ là Phương Tiện Hữu Dư Tịnh Độ. Tín nguyện tŕ danh, phá tan một phần vô minh mà văng sanh chính là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ. Tín nguyện tŕ danh, tŕ đến chỗ cứu cánh, đoạn sạch vô minh mà văng sanh th́ chính là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. V́ thế tŕ danh sanh trong tứ độ cũng là điều đích xác chẳng lầm vậy.
_______________________

V́ vậy, bạn XTH nói đúng. đức Thích Tôn c̣n dư nghiệp, nên chịu dư báo. Các kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc th́ đă sạch rồi.

Trong post 3164, bạn XTH lạI nói:
##nhưng có điều tôi nh́n cái sự việc niệm Phật th́ cũng vẫn là tạo nghiệp, mặc dù "niệm Phật" dĩ nhiên là tạo thiện nghiệp, và khi cả cái thiện nghiệp do niệm Phật mà có, nếu như cũng đă tạm gác hết lại rồi (đới), th́ 9 phẩm hoa sen dựa vào đâu mà có ?##

Thiện nghiệp th́ kéo đi nơi thiện. Ác nghiệp th́ kéo đi nơi ác.
Thiện nghiệp của việc "niệm Phật" mạnh hơn tất cả thiện nghiệp thế gian, mạnh hơn tất cả ác nghiệp thế gian, nên mới kéo hành giả tớI nơi cực thiện cực lạc.
Nói tới đây, tôi xin phép nói trệch ra 1 chút.
Tuy sức "niệm Phật" mạnh mẽ vô song, có thể đưa tới cơi Cực Lạc, nhưng các bạn phải phát nguyện. Nếu chỉ ỷ y và câu Phật hiệu, mà nói rằng chẳng cần phát nguyện cầu tiếp dẫn văng sinh, th́ chư Tổ nói rằng khó mà có thể được.
http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang1.htm
8. Trả lời thư cư sĩ Bộc Đại Phàm
Ngài Ngẫu Ích nói: "Được văng sanh hay không, hoàn toàn do tín nguyện có hay không? Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do tŕ danh sâu hay cạn", ấy là lời phán định sắt đá.
________________

Câu trên đây của tổ Ngẫu Ích là dựa vào các lời nguyện của đức Di Đà. "Chúng sinh nào mong muốn về cơi nước của ta", tối quan trọng là ở chỗ "mong muốn".
Niệm Phật cho tới mức nhất tâm bất loạn, mà tuyệt nhiên không "mong muốn", th́ cũng rất khó mà văng sinh. V́ sao? V́ đă dùng câu Phật hiệu làm câu thoại đầu tham thiền, chứ không cầu văng sinh, nên không khế hợp với Phật bản nguyện.

Trong post 3164, bạn XTH lạI nói như ri
##_ Nếu tôi nhớ không lầm th́ bạn Phúc Sơn đă có vài lân` post lên những điều bản nguyện của Phật Di-Đà như những tiêu chuẩn để được Ngài tiếp dẫn, th́ trong đó Ngài có loại ra những người phạm tội ngũ nghịch th́ sẽ không được Ngài tiếp dẫn ?##

Bạn XTH quả t́nh là tinh tế, suy xét thật nghiêm chỉnh. Câu hỏi của bạn thật là đúng như câu hỏi mà người xưa đă hỏi chư Tổ.
Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao, có câu gỉa nhời như ri:
http://www.niemphat.net/Luan/qvltksosao/phanchanhtong.htm
Hỏi: Theo kinh Vô Lượng Thọ, đoạn bốn mươi tám điều đại nguyện, có câu "duy trừ những người tạo ngũ nghịch và báng chánh pháp, ngoài ra đều được văng sanh." Nay trong chương hạ phẩm hạ sanh của Quán kinh đây lại nhiếp thủ người tạo ngũ nghịch, không thâu kẻ báng chánh pháp là ư thế nào?
Đáp: Việc ấy nên hiểu theo nghĩa Ức Chỉ Môn, tức là lời nói ngăn đón trong Phật pháp. Bởi người đă tạo tội ngũ nghịch tất nghiệp chướng rất nặng nề, khó hồi tâm hướng về Chánh Pháp, nên đức Như Lai mới nói lời rào đón trước, để cho kẻ ấy được dễ dàng trong sự văng sanh. Nếu người tạo ngũ nghịch, thập ác mà biết hồi tâm niệm Phật, tất đức Phật sẵn sàng tiếp dẫn. Chư Phật ḷng từ vi vô lượng, đối với kẻ lỗi lầm biết quay đầu về hướng thiện, lẽ nào lại không tiếp độ? Cho nên Quán Kinh nhiếp thủ người tạo ngũ nghịch là bởi ư đó.
Trong kinh đây không nói đến kẻ báng pháp là bởi nếu đă tạo tội nặng mà biết tin tưởng Chánh Pháp th́ c̣n có thể hóa độ, bằng trái lại th́ dù có khuyên bảo chỉ e luống vô công. Tuy nhiên, nếu có người trước kia không tin tưởng, thường phỉ báng Chánh Pháp sau bị tai nạn, hay thấy ác tướng, hoặc gặp duyên sự ǵ, biết thức tỉnh trở lại nẻo chánh chơn th́ chư Phật với tâm b́nh đẳng từ bi vẫn sẵn sàng tiếp độ. V́ thế, kinh Quán Phật Tam Muội nói: "Nếu trong hàng tứ chúng có kẻ báng kinh Đại Thừa, tạo tội ngũ nghịch, phạm bốn trọng giới, mà biết chí tâm hệ niệm quán tưởng một tướng hảo của Phật trong một ngày đêm th́ các tội chướng thảy đều tiêu diệt." Thế th́ những kẻ báng Chánh Pháp nếu có thể hồi tâm, tất đều văng sanh chớ chẳng phải là không được thâu nhiếp đâu!
Nhưng người báng Chánh Pháp dù được văng sanh, phải ở trong hoa sen trải qua nhiều kiếp. Trong thời gian lâu xa ấy, đương nhơn tuy hưởng sự vui như Tam Thiền, song c̣n ba điều chướng là: không được thấy Phật và Thánh Chúng, không được nghe Chánh Pháp, không được thừa sự cúng dường các đức Thế Tôn. Tuy thế, cũng c̣n hơn là kẻ không hồi tâm để bị đọa vào địa ngục A Tỳ!
______________________
Trong post 3167, bạn XTH nói như ri:
##minh bạch nói với bạn PS tại diễn đàn này rằng tôi chưa hề bao giờ phủ nhận sự lợi ích của pháp môn TD, và sự cần thiết nên niệm Phật, tôi chỉ là không tin có sự việc "đới nghiệp văng sanh về TPCL" , Tịnh Độ th́ không đồng nghĩa với "đới nghiệp văng sanh TPCL" ! ( Tôi lại xin nhắc thêm 1 lần nữa với bạn PS), nếu bạn PS cho rằng Tịnh Độ tông phải là đồng nghĩa với "đới nghiệp văng sanh" th́ đó là sự suy tưởng riêng của bạn, không nên v́ sự suy tưởng riêng của ḿnh mà cột người khác vào chữ nghĩa 1 cách tai hại như thế !##

Sự lợi ích của sự niệm Phật th́ không ai dám phủ nhận, th́ tôi tin bạn rồi.
Tuy nhiên, như trên kia đă tŕnh bày, bạn không tin cơi TPCL đồng nghĩa với Tịnh Độ Tông, th́ cái Tịnh Độ Tông đó là Tịnh Độ Tông của riêng bạn, chứ không phải Tịnh Độ Tông của Phật Giáo.
Nay bạn lại nói rằng ##Tịnh Độ tông phải là đồng nghĩa với "đới nghiệp văng sanh"##, th́ xin thưa bạn XTH rằng: Bạn cũng sai như ở trên.

http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang1.htm
17. Trả lời thư cư sĩ Cao Thiệu Lân (thư thứ ba)
Phật nói hết thảy pháp môn Đại, Tiểu, Quyền, Thật đều phải cậy vào công lực của chính ḿnh để đoạn Hoặc chứng chân mới thoát được sanh tử. Nếu c̣n sót mảy may Hoặc nghiệp, sanh tử quyết định khó ra.
……………………..
Phật thương chúng sanh không sức đoạn Hoặc, khó liễu sanh tử; v́ thế riêng mở pháp môn hoành siêu cậy vào Phật từ lực đới nghiệp văng sanh. Bất luận đoạn Hoặc hay không, nếu đầy đủ ḷng tin chân thành, nguyện thiết tha tŕ danh hiệu Phật (đây là Chánh Hạnh) và tu tŕ các điều thiện, hồi hướng văng sanh (đây là Trợ Hạnh), không một ai chẳng được văng sanh.
_______________________

Trong tất cả giáo môn, chỉ có môn Tịnh Độ Tông là có chuyện "đới nghiệp văng sinh" mà thôi. Nếu bi giờ bạn lại cho rằng ##Tịnh Độ tông phải là đồng nghĩa với "đới nghiệp văng sanh"##, th́ cái Tịnh Độ Tông đó là Tịnh Độ Tông của riêng bạn, chứ không phải Tịnh Độ Tông của Phật Giáo.

Trong post 3164, bạn XTH lại nói như ri”
##chứ không giống như những "lắp ráp" huyễn hoặc của bạn PS về thế giới TPCL, mong bạn PS nên xét lại phương hướng suy tưởng của ḿnh cho chín chắn hơn##

Tôi đă thưa như ở trên rồi. Huyễn hoặc là v́ bạn chưa hiểu thấu đáo, hay là tŕnh độ của bạn chưa tới chốn, hay là bạn không có duyên với Tịnh Độ Tông thôi. Bạn cho là huyễn hoặc cũng như Vatican cho chuyện trái đất xoay quanh mặt giời là huyễn hoặc, cũng như triều đ́nh Huế cho những tường tŕnh của cụ Phan là huyễn hoặc.

##Hiện thời tại nơi Sa-Bà này, phẩm hoa sen của tôi chưa chắc đă thấp kép hơn phẩm hoa sen của bạn PS,##

Thứ nhất, Sa Bà không có phẩm sen. Thứ hai, bạn không tin TPCL th́ làm ǵ mà bạn có phẩm sen bên TPCL.

##mà PS c̣n vu khống, quặt quẹo, rồi răn đe, lớn lối như thế, lỡ như mà tôi bị sanh vào thế giới TPCL trong phạm trù tư tưởng của bạn PS, và lại bị sanh trong 1 phẩm hoa sen thấp kém hơn th́ làm sao tôi có cực lạc cho nổi ? Chắc chắn là phải chịu cực khổ với bạn ấy rồi !##

Tôi chỉ khuyên bạn nên cẩn thận khi muốn phủ bác TPCL và đới nghiệp văng sinh trong lúc bạn chưa hiểu thấu đáo. C̣n mà bạn nhất định không tin nữa th́ dù tôi có đem cái tấm thân tạ gạo nàng hương hay là dùng cặp xôi nẩy nở ra mà đè mà lấp bạn, th́ làm sao mà tôi đè tôi lấp cho nổi?
Tôi răn đe với ư xây dựng, chứ tuyệt nhiên không dám lớn lối đâu. Bạn cứ tin tôi đi.

3170<--Next   Previous-->3168   View top 40 messages