Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Khổ hạnh.         Reply   Post Message
Date: Wed May 3 18:26:19 2006
Subject:  " ngoan cố"/Gửi bạn PS
Post No:  2989     Reply to:   2988

Gửi bạn PS,
tôi đồng ư trên diển đàn này khi đấu lư mọi người đều b́nh đẳng nhau, nhưng khi bạn biết đối tựơng là nử với các tên như Nga, hương, kiều v..v, th́ bạn phải viết lời văn nhẹ nhàng hơn chứ, thế mới là biết "galang", nếu không quen cách trên diễn đàn này:
"Xông pha gió băi trăng ngàn
Tên reo đầu ngựa, giáo lan mặt thành" ...?...?
ra dời thật th́ nguy đấy, và việc trước mắt là bà xả rượt chạy không kịp v́ sau thời gian tu trên diễn đàn này thấy bạn " ngoan cố"hơn trước đấy!

2990<--Next   Previous-->2988   View top 40 messages