Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minhdao         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 7 18:28:36 2006
Subject:  Bạn TK
Post No:  3352     Reply to:   3350

"" Xin giă lời bạn như sau:

Tôi tu "thiền tịnh song tu"; ban ngày đi làm hoặc lái xe th́ niệm Phật cho Tâm đừng xao động. Tối ngồi thiền khoảng 2 giờ (11-1am). ục đích thiền- tịnh nhằm làm cho nhớ tự tánh (mind) luôn sáng tỏ (aware) in the present moment , chớ không cầu về đâu cả, v́ tôi biết c̣n có chỗ đi, chỗ đến th́ c̣n lẫn quẫn trong ṿng sanh tử , thà ở ngay cởi Ta bà này tu lại dễ hơn. Tôi thấy Phật nói" không đi không đến đâu cả" nên cũng bắt chước theo. """


Chào Bạn TK,

Bạn nói là Bạn Thiền Tịnh Song Tu. Tôi thấy Bạn c̣n chưa hiểu nghĩ Thiền Tịnh Song Tu.
Giống Tôi đă nói trong cái Post trước là Bạn Niệm Phật không có đúng Bổn Nguyện của Phật. Bạn Niệm Phật mà không có Cầu Văng Sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Bạn Chấp vào cỏi Ta Ba c̣n muốn ở lại cởi Ta Bà này Tu.

Tôi hỏi Bạn là Kiếp Sau Bạn có Chắc là trở lại được làm Người không?

C̣n Thiền Tịnh Song Tu nghỉa là Thiền mà dùng Danh Hiểu A Di Đà P


Nếu bạn tin có TPCL có h́nh tướng rực rỡ th́ nên cầu về đó xem sao? Tôi tin bạn tu đúng lời Phật dạy, có lẽ được về TPCL sớm hơn tôi!!!. Nếu về bển mà thực giống như bạn nghĩ, th́ nên mở tâm bồ tát, từ bi cứu độ các bạn trên diễn đàn này mau thoát ra biển khổ nơi ta bà này!!!!.

Chào Bạn TK

Bạn nói Bạn Thiền Tịn Song Tu mà h́nh như Bạn c̣n chưa hiểu nghỉa Thiền Tịnh Song Tu. Bạn Thiền và Niệm Phật mà lại không có cầu Văng Sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới th́ sao gọi là Thiền Tịnh Song Tu.

Giống như Tôi nói trong cái Post trước. Bạn Niệm Phật không đúng Bổn Nguyển của Phật dạy th́ đâu có lợi ích Thù Thắng.

Bạn c̣n Chấp vào cỏi Ta Bà c̣n muốn ở lại đây Tu.

Vậy Tôi hỏi Bạn kiếp sau Bạn có Chắc được trở lại làm người không?

" Thân người khó được" Phật Pháp lại càn khó nghe hơn nửa.

Bạn không hiểu rơ Văn Tự mà lại Chấp vào Văn Tự.

Bạn hăy nên T́m Thiện Tri Thức để Liểu Giải đi.

Bạn hăy nên nghe lời Tôi khuyên đi.
Bạn c̣n Trẽ vậy hăy nên T́m học hỏi thêm Đừng Nên Cố Chấp quá.

Bạn nên T́m hiểu học hỏi thêm đi. Tôi nghỉ Tôi cũng không giúp được nữa.
Tôi nghĩ Bạn Phúc Sơn cũng v́ Lư Do nầy mà đă rút lui.

Đừng nên cố chấp hăy bơ chút thời gian Băng giảng tôi giới thiệu và t́m hiểu thêm xong rồi quây lại cũng chưa muộng.


A Di Đà Phật :)

3353<--Next   Previous-->3351   View top 40 messages