Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nghi Va^'n         Reply   Post Message
Date: Fri Apr 7 22:22:39 2006
Subject:  Gui ban Phu'c So*n / Post 2920
Post No:  2931    

Ba.n va` ba.n XTH no'i vo*'i nhau nhu sau:
"
##Nếu chúng ta căn cứ vào lời nói mà bảo rằng thiền sư này nói thế này đúng, thiền sư kia nói thế kia sai, là trật cả . Đúng là đúng với ai ? Sai là sai với ai ? Có khi nó đúng với người này mà nó sai với người khác . Đó là ý niệm về 4 tất đàn . Nói với từng người một, mỗi người có căn cơ, có hoàn cảnh riêng, gọi là các "vị nhân tất đàn" . Muốn giúp một người bằng Phật Pháp ta phải thấy được căn cơ của người đó . Nếu không biết căn cơ thì ta không thể giúp ai được .
Ở trên là 1 trích đoạn ngắn trong quyển sách "Trái Tim Của Bụt" do thiền sư Thích-Nhất-Hạnh biên soạn .....và những người ở ngoài cuộc khi nghe kể lại câu chuyện, mà nếu không biết tự đặt mình vào trạng thái của người đối tượng trong cuộc để thông cảm với sự việc thì sẽ dễ bị hiểu lầm bởi những câu nói với tính cách "tùy bệnh cho thuốc chích" ấy ... ##

Hay lắm thay, "tùy bệnh cho thuốc chích", hay lắm thay!!!
Vì cái câu này, nên đức Như Lai mới mở lượng từ bi chu sa giới, dạy 84000 pháp môn, độ khắp 9 cõi chúng sinh.
Thiền sư nào mà nói rằng thiền là độc tôn, thì chưa chắc đã đúng.
Thiền sư nào mà nói rằng tịnh là độc tôn, thì cũng chưa chắc đã sai.
Nếu dựa vào những điều mà thiền sư có phủ nhận, mà nghe theo, thì thật là vô trí.
Nếu dựa vào những điều mà thiền sư không nhắc đến, mà cho là phải, thì thật là ngu si.
Các ngài "tùy bệnh cho thuốc chích", chứ đâu có phải là không thiền, không tịnh, không nhân, không quả, không Lạc Bang Tịnh Độ, không Đâu Suất Thiên Cung, đâu.
Phàm phu chúng ta chỉ nên y giáo phụng hành. "

Ho^m tru+o*'c ba.n chi? bie^'t co' mo^~i 1 pha'p mo^n Ti.mh ddo^. la` cha('c cha('n tha`nh Pha^.t. To^i cu~ng chi? bie^'t co' 1 (Ti.nh ddo^.). Nhu+ng Pha^.t da^.y to*'i 84,000 pha'p mo^n. Ta.i sao co`n to*'i 83,999 ma` kho^ng ai bie^'t? Theo kinh nghie^.m cu?a to^i nhu+~ng pha'p mo^n kha'c vo*'i Ti.nh ddo^. (dde^'m dduoc tre^n dda^`u ngo'n tay) co' da^.y nhie^`u ca'ch tu ho.c, nhu+ng khi ca'ch tu na`o tie^'n ga^`n dde^'n su+. cha('c cha('n thi` no' la.i gio^'ng Ti.nh ddo^. Ba.n nghi~ sao, hay la` chi? co' 1 tuy ra(`ng co' nhie^`u?

2932<--Next   Previous-->2930   View top 40 messages