Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  CyberTemple         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 08:47:40 2005
Subject:  Gui Die^.u Hy?
Post No:  2116    

## Sư phụ và các chúng ở chuà tôi kính lời chạ mừng chư vị PT trên diễn đàn này, và xin gủi chút đóng góp mà tôi xin tạm tóm tắt như sau:

1-Đây là diễn đàn Phật pháp hay nhất ,khiến đọc giả nạ lạc vạ xem, không thể bỏ ngang nưă chừng không xem tiếp đưọc.
2-Diễn xuất xuất sắc không cần đaọ diễn, nhưng ăn khớp tự nhiên và đầy đủ thất t́nh: "hỉ ,nộ....dục", y như đời sống thật, các vai chánh tà...đều cần thiết ngang nhau ,làm cho diễn đàn sống động và vô cùng hấp dẫn cho độc giả.
3-Các PT không ai biết mặt ai, mà ngẫu nhiên tŕnh diễn hết màn naỳ đến màn khác không hẹn trước, không trùng hợp và vô cùng xuất sắc. Sư phụ nói điêù đó chứng tỏ quư vị trong nhiêù tiền kiếp đă là anh em, đồng đạo tu cùng chùa nên mới ăn khớp tâm ư như vậy.
4-Phật pháp lồng trong thế gian pháp (nhiều người không hiểu PP th́ cho là tầm phào,hồ lốn, thập cẩm..v..v) nhưng thật ra quư vị đă và đang tu như cách Phật dạy là: học pháp, mà không có bà́ pháp nào để học cả, đó mới chính là cách học pháp chân chánh nhất. Tách rời Phật pháp ra khỏi thế gian pháp, là sẽ rất phản tác dụng v́ khô khan và lư thuyết, học Phật th́ chủ về thực hành chứng nghiệm.
5-Thầy tôi đă đọc tất cả các bài viết cuả tất cả PT trên diễn đàn này, và ngạc nhiên thấy rỏ tiến bộ mau hơn là tu ở chuà( so sánh từ lúc vạ D.Đ đến nay); ngoài ra nhiều PT khác với kiến thức Phật học gây ngạc nhiên, mà thầy nói "chưa chắc sư phụ hơn người đó đưọc".

Tóm lại , tấc cả quư phật tử trên diễn đàn này đă chứng minh câu Phật nói là "Phật pháp không ĺa thế gian pháp "và đă hợp nhau thành một "ban bi hài kịch phật pháp" diễn xuất sống đông, xuất sắc nhất từ xưa đến nay ,trên các diễn đàn Phật pháp khác, mà chuà tôi có xem qua( Lư thuyết rất khô khan không hấp dẩn); co lẽ chư Phật muốn taọ một trường Phật học đúng nghĩa cho những ai muốn t́m hiêủ Phật học.

(Viết và đọc lại cho Sư phụ tôi cả chuà và các chúng đều đồng ư viết đúng điêù họ muốn noi.)
Diệu Hỷ ##

Ne^'u chu`a cu?a ba.n tha^.t su+. muo^'n nhu+ va^.y, to^i dde^` nghi. la` su+a? chu`a la.i tha`nh Trung ta^m Pha^.t ho.c Ddie^n. tu+? va` ga('n nhie^`u computer dde^? Pha^.t tu+? dde^'n ddo' du`ng. Chu`a cu~ng kho^ng ca^`n Tha^`y thuye^'t pha'p. Ba.n co' the^? download nhu+~ng ba`i gia?ng tre^n Internet dde^? cho Pha^.t tu+? ddo.c. Hay ho*n he^'t chu`a ba.n ne^n khuye^'n khi'ch Pha^.t tu+? du`ng high speed Internet va` cu+' o*? nha` kho^ng ca^`n dde^'n chu`a nu+~a. To^i kho^ng ro~ chu`a ba.n co`n tu.ng ba`i ke^. sau dda^y kho^ng:

Pha^.t, chu'ng sanh ta'nh thu+o*`ng ro^~ng la(.ng
Dda.o ca?m tho^ng kho^ng the^? nghi~ ba`n
.....

CyberTemple

2117<--Next   Previous-->2115   View top 40 messages