Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Jan 27 22:19:09 2006
Subject:  Thiền Tịnh Độ, Tịnh Độ Thiền / bạn XTH
Post No:  2611     Reply to:   2610

##"Chứ tôi thừa biết rằng tôi nói ǵ th́ cũng như nước đổ đầu vịt vậy mà. "
To^i kho^ng he^` ca?m tha^'y tu*'c gia^.n gi` dda.o hu*~u vo*'i ca'ch vi'-von na`y,##

Câu này tôi nói chuyện riêng với bạn MPT, rất tiếc lại lọt vào mắt xanh của bạn XTH.

##chi`m dda('m do su*. ba^'t ki'nh ddo^'i vo*'i chu* Ta(ng, chu* To^? ... ##

Câu này bạn muốn ám chỉ ai thì chúng ta biết thừa rồi.
Nhưng mà bạn XTH à, hễ "thượng bất chính" thì tất nhiên "hạ tắc loạn".
"Người trên chẳng ở chính ngôi,
Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào"
Ai mà đã vỗ ngực tự xưng là Như Lai trưởng tử, mà lại đi xuyên tạc Như Lai thánh giáo thì, xin lỗi bạn, "thượng bất chính" và "chẳng ở chính ngôi" đấy ạ.

##go^`m co' ca? ca'c chu* Ta(ng, To^? thie^`n, ke^? ca? To^? DDa.t-Ma ( trong cuo^'n sa'ch " Sa'u Cu*?a Va`o DDo^.ng Thie^'u Tha^'t" ) cu~ng dde^`u no'i nhu*~ng ddie^`u ngu*o*.c la.i vo*'i su*. hie^.n hu*~u cu?a co~i TPCL !##

Thôi đi, thôi đi. Bạn XTH không tin Tây Phương Cực Lạc thì cứ việc không tin, không phải hổ thẹn gì mà phải trèo kéo các Tổ ra làm bảo chứng cho bạn làm gì.
Bạn dám nói rằng các Tổ Thiền Tông phủ nhận sự hiện hữu của cõi Tây Phương Cực Lạc thì quả tình bạn dám đặt chữ vào mồm chư Tổ rồi.
Tôi đã bao lần đưa ra các vị Tổ Thiền Tông, sau khi ngộ đạo, đã xiển dương Tịnh Độ, vì thấy hợp thời hợp cơ.
Bạn XTH thì nói rằng bạn có biết các Tổ Thiền Tông phủ nhận cõi Tây Phương Cực Lạc.
Trong hai loại Tổ này, chắc bạn XTH phải cho rằng một loại Tổ là Tổ ba sạo rồi.

Nói cho mà nghe.
Bạn XTH vừa nghe tổ Triều Châu nói: ta nghe một câu Phật hiệu, thì phải rửa tai ba ngày. Thì bạn XTH liền tri hô lên rằng: A! tổ Thiền Tông không tin A Di Đà Tây Phương Cực Lạc.
Nhưng bạn XTH lại không thèm ngồi yên mà nghe tiếp tổ Triều Châu dạy: có thí chủ cúng dàng, thì ta niệm Phật chú nguyện cho họ.
Các Tổ nói là những hạng khẩu đầu thiền đều như vậy cả: bỏ câu ích, mà giữ câu tổn.

Thiền Sư Thiên Như có liệt kê ra các tổ Thiền Tông mà xiển dương Tịnh Độ Di Đà:
Thiên Y Hoài Thiền Sư, Viên Chiếu Bản Thiền Sư, Từ Thọ Thâm Thiền Sư, Nam Nhạc Tư Thiền Sư, Pháp Chiếu Thiền Sư, Tịnh Yết Thiền Sư, Tịnh Từ Đại Thông Thiền Sư, Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư, Lương Đạo Trân Thiền Sư, Đường Đạo Xước Thiền Sư, Tỳ Lăng Pháp Chân Thiền Sư, Cô Tô Thủ Nạp Thiền Sư, Bắc Nhàn Giản Thiền Sư, Thiên Mục Lễ Thiền Sư,
Những đại lão ấy là bậc tông tượng trong Thiền môn, song xét ra chỗ mật tu và hiển hóa đều phát dương ý chỉ Tịnh Độ, tuy không ước hẹn mà ngẫu nhĩ đồng đường.

Thiên Như Thiền Sư, trong quyển Tịnh Độ Hoặc Vấn cũng có kể:
"tôi lại thường nghe một vị kỳ túc bên Thiền Tông nói:
'Hầu hết ngũ gia tông phái và những Thiền tăng trong thiên hạ, đã tỏ ngộ cùng chưa tỏ ngộ, đều quy hướng về Tịnh Độ.' Hỏi lý do thì vị đó đáp: 'Ngài Bá Trượng Trí Hải Thiền Sư là đích tử của Giang Tây Mã Tổ, những tòng lâm trong thiên hạ đều y theo cách thức của ngài mà kiến lập và Thanh Quy ở khắp Thiền môn đều y theo pháp chế của ngài mà cử hành. Từ xưa đến nay không ai dám có lời thị phi và trái với pháp chế ấy.
Theo Thanh Quy của ngài thì nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh nặng có lời văn như sau: 'Phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trăm câu, ngàn câu.
Khi niệm xong, hồi hướng phục nguyện rằng: Nếu các duyên chưa mãn, sớm được an lành. Như hạn lớn đến kỳ, sanh về A Dưỡng.' Đó chẳng phải là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ hay sao?
Lại trong nghi thức đưa những vị Tăng đã tịch có đoạn nói: 'Đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật hồi hướng phục nguyện rằng: Thần siêu cõi tịnh, nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhứt sanh Phật trao phần quả ký.' Đó không phải là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ hay sao?
Đến như lúc trà tỳ, trong Thanh Quy lại dạy: “Vị Duy Na đánh dẫn khánh niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật mười lần, đại chúng đồng xướng họa theo. Khi xướng xong, lại hồi hướng rằng: 'Trước đây xưng dương mười niệm, phụ giúp vãng sanh...' Đó không phải là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ hay sao? Cho nên lão tăng nói: 'Các Thiền gia trong thiên hạ đều quy hướng Tịnh Độ là bởi nguyên nhân đó.'

Thiên Như Thiền Sư tóm tắt:
"Vì chân tâm bao hàm muôn tượng nên nếu người tu Thiền mà hiểu Thiền bằng lý không không, rồi bác chẳng có Cực Lạc, bác sự cầu sanh, tất chưa phải là người hiểu Thiền. Sở dĩ ngài Thiên Như nhiều phen cặn kẽ chỉ bày là để phá mối chấp không đó. Về phần thể, chân tâm sáng lạng bao hàm vô biên thế giới, gọi là Thiền Tịnh Độ và vô lượng thế giới ảnh hiện trong chân tâm, tất cả đều tịch tịnh như huyễn, gọi là Tịnh Độ Thiền. Về phần dụng, hành giả khi đã ngộ tánh bản lai, rồi khởi lên bi nguyện tu những hạnh trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh, gọi là Thiền Tịnh Độ và nếu dùng môn Tịnh Độ để nhiếp hóa hữu tình trở về chân tánh, gọi là Tịnh Độ Thiền.
Tóm lại, Thiền tức Tịnh Độ, Tịnh Độ tức là Thiền. Nếu bác Tịnh Độ chính là chưa hiểu rõ Thiền, và bác Thiền cũng chẳng suốt thông Tịnh Độ. Liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê, bởi do lý đó."

Nếu bạn XTH mà cho rằng tổ Thiên Như là tổ Thiền ba sạo, chưa chứng ngộ tới trình độ của bạn hay trình độ của tổ Thiền của bạn, nên mới thở ra những lời xiển dương Tịnh Độ, chứ không chịu ##no'i nhu*~ng ddie^`u ngu*o*.c la.i vo*'i su*. hie^.n hu*~u cu?a co~i TPCL !## như bạn muốn nghe, thì chẳng còn gì để bàn luận nữa.
Xin hết.

2612<--Next   Previous-->2610   View top 40 messages