Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  SHN         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 23 16:20:37 2005
Subject:  tâm thanh tịnh ?
Post No:  2037    

Ư kiến đến các tranh luận viên trên diễn đànVN
Ư kiến đến các tranh luận viên trên diễn đànVN
Trong tinh thần tranh luận ,nên hơn thua nhau bằng lư luận, bằng chứng ,là hay nhất và đuợc khâm phục. Hơn thua bằng lối "cả vú lấp miệng em" v́ đuối lư trong cuộc tranh luận quy ước, muốn che lấp yếu điểm bằng cách chửi bới, vu cáo đối phuơng ḿnh là điều đáng chê trách và không nên làm đối vơi người PT chân chánh.
Tất cả các bài tranh luận đều đuợc minh thị bằng chữ viết và trong hàng PT rất nhiều cao nhân, ẩn sỉ, nên không phải là họ không nh́n ra các lối chơi hạ cấp, bè phái và kém văn hoá.
Kính mong các tranh luận viên giữ tâm thanh tịnh để chứng minh tri hành đồng nhất không khoát lác.
SHN

2038<--Next   Previous-->2036   View top 40 messages