Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 20:14:07 2005
Subject:  Confused
Post No:  2138     Reply to:   2136

##Vie^'t cho to^i ba.n ba?o "Thu+o*`ng" co' tha^.t, vie^'t cho PHS ba.n ba?o "Vo^ Thu+o*`ng " mo*'i la` tha^.t. Vie^'t cho to^i ba.n ba?o "Nga~" la` ai tu na^'y chu+'ng, cho PHS ba.n ba?o "Vo^ Nga~", kho^ng ai tu hoa(.c kho^ng ai chu+'ng.
To^i tha^.t su+. confused.##

Chắc bạn c̣n nhớ tôi vẫn kể chuyện tổ Triều Châu chứ.
Trong một cuộc nói chuyện giông dài, có người hỏi Tổ có niệm Phật không? Tổ giả nhời rằng: một câu Phật hiệu ta cũng không muốn nghe, nghe vào th́ ta phải rửa tai 3 ngày mới sạch.
Lát sau, thị giả thưa với Tổ rằng có thí chủ tới cúng dàng Tam Bảo. Tổ lên y áo ra ngoài. Người hỏi: Tổ đi đâu? Tổ nói: ta ra tạ ơn thí chủ. Hỏi: Tổ tạ ơn như thế nào? Tổ nói: ta niệm Phật cầu cho thí chủ được lợi lạc.

Bạn đă confused chưa?
Lúc phải giáo hóa người này th́ Tổ nói cách này. Lúc cần giáo hóa người kia th́ Tổ nói cách kia. Gọi là thiện xảo phương tiện là như thế đấy.

Lại nữa. Vọng ngữ là tính tội, không thụ giới mà phạm cũng vẫn bị tội. Đức Như Lai triệt để dạy học tṛ không được vọng ngữ. Thế mà Như Lai không nhập Niết Bàn, mà lại nói rằng nhập Niết Bàn, như ông lương y trong kinh Pháp Hoa, không chết mà báo tin cho các con là ḿnh chết.

Thế là thế nào? Cho bạn confused bằng thích.

2139<--Next   Previous-->2137   View top 40 messages