Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 15 03:27:49 2006
Subject:  Gui ban TK (Post 3410)
Post No:  3411    

## Thí dụ cho dễ hiểu, con bạn nàm mất trái banh, nó định sang nhà lối xóm tìm; nhưng bạn phát hiện ra banh trong phòng ngủ của nó và nói cho nó hay! Khi ấy, nếu nó vẫn khăng khăng đòi qua nhà lối xóm để tìm banh; bạn nghĩ con bạn có bình thường, có thông minh không??? biết rỏ banh nằm trong phòng---> chì chạy vào mang ra chơi, chớ tốn công chi qua nhà nối xóm tìm trái banh không tưởng. ##
To^i cha('c la` ba.n mo*'i tu Thie^`n. Ba.n ddo.c nhie^`u sa'ch ma` thie^'u thu+.c ta^.p tha`n ra ba.n confused nhu+ Vo^ Ta^.n Y' Bo^` Ta't. TPCL ma` ba.n ba?o la` tra'i banh o*? trong pho`ng.
DTVBT

3412<--Next   Previous-->3410   View top 40 messages