Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Mon Nov 28 11:58:56 2005
Subject:  Gui ban ba`ng quan - Post 2376
Post No:  2384    

## Nếu có th́ giờ bạn nên vào trang Web của LangMai, đọc các bài giảng ngắn gọn và rất hay của TSNH ( Anh hoặv Việt) bạn sẽ hiểu rỏ thế nào là Phật tánh và Niết bàn. Bảo đảm là khi bạn đă hiểu th́ tư duy bạn hoàn toàn khác nay, tôi trước tu Tịnh nhưng khi đọc xong các bài của TSNH đă đổi qua Thiền. ##
Ba.n no'i mo^n na`o tu cu~ng dduoc, mie^~n thi'ch ho*.p. Nay ba.n ddo^?i qua Thie^`n. Cha('c Thie^`n thi'ch ho*.p vo*'i ba.n ho*n. Xin cho bie^'t ta.i sao thi'ch ho*.p ho*n.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.
PTDT

2385<--Next   Previous-->2383   View top 40 messages