Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Đạo         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 15 04:51:25 2006
Subject:  Bạn XTH
Post No:  3414     Reply to:   3413

Chào Bạn XTH,


"Tây Phương Cực Lạc cách Ta Bà mười ức cỏi Phật là có thật, nhưng chẳng ngoài Tâm."
Tuy cách xa mười ức cỏi Phật nhưngột trong Niệm(Sát Na) th́ liền Văng Sanh đến Tây Phương Cực Lạc đây là Ư chẳng ngoài Tâm là theo Tôi hiểu. Có lẽ Ư này hơi khó hiểu đối với Bạn TK nên TK cứ khăng khăng nói là Tây Phương Cực Lạc chẳng có thật mà chỉ có ở trong Tâm thôi. Tôi không biết XTH hiểu Ư Tôi nói không?

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là do Công Đức Tu Hành Trang Nghiêm của Pháp Tạng Tỳ Kheo là " A Di Đà Phật " tạo dựng nên và Pháp Tạng Tỳ Kheo đă Phát 48 Nguyện độ Chúng Sanh. A Di Đà Phật đă tạo dựng nên một hoàng cảnh tốt đẹp để cho chúng ta về đó Tu Hành. Tây Cực Phương Lạc Thế Giới là do " A Di Đà Phật " Tu Hành tạo dựng nên chứ không phải bổng nhiên mà Có.

C̣n 2 câu hỏi của Bạn XTH th́ không khó giải. Tôi nghỉ XTH ôn lại những ǵ ḿnh học th́ sẽ có câu trả lời, nhưng T6oi nghỉ Bạn Phúc Sơn sẽ trả lời cho Bạn. :)A Di Đà Phật :)

3415<--Next   Previous-->3413   View top 40 messages