Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 27 16:18:38 2005
Subject:  Gởi bạn Phật Dức
Post No:  2102     Reply to:   2093

Gởi bạn Phật Dức
Đối với khoảng ngắn không và thời gian cuả lục đaọ th́ trần cảnh là có thật, đối vớí cái vô tận cuả vũ trụ nó là giả. Sống ở lục đaọ ,dĩ nhiên là phải chọn cái tốt để taọ duyên lành cho kiếp sau. Nhưng khi bạn thành Phật th́ các pháp như nhau. v́ tất cả đều từ tâm mà phát ra
Và c̣n tuỳ tâm (chánh kiến- chánh tư duy) cuả mỗi người, dù c̣n ở trong lục đạo, mà nó sẻ là thực hoặc giả nưă.
Ẩn danh

2103<--Next   Previous-->2101   View top 40 messages